SPECBUD - Oprogramowanie dla budownictwa
Ekspert

Ekspert to grupa zawierająca programy, które ze względu na swój charakter nie kwalifikują się do grup programów materiałowych. Będą w niej zarówno programy specjalistyczne (np. Belka Jezdna Wciągnika), jak i ogólnego zastosowania (np. program do obliczania długości wyboczeniowych słupów).

kliknij by zobaczyć Belka Jezdna Wciągnika v.1.3      
kliknij by zobaczyć Kalkulator Długości Wyboczeniowych v.1.2       Nowa_wersja

Belka Jezdna Wciągnika v.1.3

Belka Jezdna Wciągnika
Program przeznaczony jest do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych belek jezdnych wciągników wg normy PN-90/B-03200.

          
Schematem statycznym może być belka jednoprzęsłowa lub wieloprzęsłowa ciągła, także gerberowska, o prostej trasie. Zdefiniowanie schematu belki polega na określeniu liczby i rozpiętości przęseł i wsporników. Podczas obliczeń możliwa jest szybka modyfikacja schematu belki bez zmiany zadanych obciążeń. Obciążenie eksploatacyjne belki mogą stanowić dwa różne wciągniki o napędzie elektrycznym lub ręcznym (wciągniki mogą działać osobno lub jako sprzężone ze sobą). Parametry deklarowanego wciągnika pobiera się ze wcześniej utworzonej listy wciągników użytkownika, można też podać parametry nowego wciągnika w bloku ich deklaracji, a następnie przenieść je do tablicy wciągników.

Kliknij aby powiększyć ekran

Obliczeniowe wartości sił pionowych i poziomych oddziaływania kół wciągnika na dolną stopkę belki są określone zgodnie z normą PN-86/B-02005. Dodatkowo do belki można przyłożyć obciążenia stałe w postaci sił skupionych, obciążeń rozłożonych trapezowych lub momentów skupionych; ciężar własny belki jest uwzględniany automatycznie przez program. Wszystkie zadeklarowane obciążenia można łatwo usuwać z belki lub zmieniać ich wartość i położenie. Wszystkie wprowadzone siły dodatkowe oddziaływują stale na belkę w trakcie przejazdu wciągników.

Przekrojem belki może być pojedynczy dwuteownik walcowany (I, IPE, HEB, itp.) lub dwuteownik wzmocniony nałożonym ceownikiem walcowanym albo dwuteownik z dołożonymi skrzydełkami z kątowników. Poszczególne kształtowniki składowe przekroju belki dobiera się automatycznie przy wykorzystaniu bibliotek tych profili.

 Kliknij aby powiększyć ekran

Wyniki obliczeń statycznych prezentowane są w płaszczyźnie pionowej i poziomie w postaci obwiedni wykresów momentów zginających w płaszczyźnie pionowej i poziomej, sił poprzecznych oraz linii ugięcia belki. Wielkości te podane są też w postaci stablicowanej, dla charakterystycznych przekrojów belki i innych przekrojów wskazanych dodatkowo przez projektanta.

Kliknij aby powiększyć ekran

W ramach obliczeń wytrzymałościowych określona zostaje klasa przekroju i jego nośności obliczeniowe. Wyznaczany jest współczynnik zwichrzenia przy uwzględnieniu bocznego podparcia belki tylko na jej podporach oraz sposobu i poziomu przyłożenia obciążenia belki. Dla każdego przęsła sprawdzane są podstawowe warunki nośności normy stalowej PN-90/B-03200 jak dla elementu dwukierunkowo zginanego z uwzględnieniem zwichrzenia oraz warunki dodatkowe wg Załącznika 5 tej normy dotyczące dwukierunkowego zginania z uwzględnieniem skręcania i lokalnego zginania dolnej stopki dwuteownika.
Ugięcie poszczególnych przęseł porównywane jest z ugięciem granicznym. Przekroczenie warunków normowych jest wyraźnie sygnalizowane.

Kliknij aby powiększyć ekran

Wyniki obliczeń otrzymuje się w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej, a ich zakres można swobodnie dopasowywać do indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość ich wydrukowania oraz zapisywania w formie dokumentu edytora tekstów.

Program stanowi więc narzędzie umożliwiające analizę statyczno-wytrzymałościową belek jezdnych wciągników podwieszonych do belek lub dźwigarów dachowych, czy stropów w sposób nie podatny.


Do pobrania:

Pobierz wersję demo programu Belka Jezdna Wciągnika »

Zobacz film o programie Belka Jezdna Wciągnika »

Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu Belka Jezdna Wciagnika » 


Specbud

Kalkulator Długości Wyboczeniowych v.1.2       Nowa_wersja

Kalkulator Obciążeń Normowych
Program ten przeznaczony jest do ustalania długości wyboczeniowych i sił krytycznych wyboczenia giętnego słupów pojedynczych lub będących elementami płaskiego układu prętowego, przy uwzględnieniu zróżnicowania sztywności prętów i obciążenia ustroju.

          
Ze względu na swój na charakter program może być przydatny przede wszystkim do obliczeń sprawdzających wykonywanych w ramach ekspertyz lub projektów modernizacji konstrukcji istniejących, w których często występuje potrzeba przeprowadzenia analizy wytrzymałościowej konstrukcji przy zastosowaniu uściślonego modelu obliczeniowego wyboczenia słupów. 

Główne opcje programu są następujące:
   •   słupy pojedyncze o stałym przekroju, przy uwzględnieniu zmienności siły osiowej na ich długości,
   •   słupy dwustopniowe o przekroju zmiennym skokowo,
   •   słupy-wsporniki o zmiennym przekroju (kołowym, pierścieniowym, kratowym),
   •   typowe ramy jedno, dwu lub trójnawowe,
   •   układy ramowe wg procedur z norm stalowych,
   •   ramy ze słupami o zmiennym przekroju,
   •   pręty z podporami sprężystymi.

Założenia obliczeniowe deklaruje się niezwykle szybko. Geometrię ustroju ustala się wskazując rodzaj układu spośród szerokiej gamy schematów typowych konstrukcji wbudowanych w programie oraz podając jeden lub dwa jego podstawowe wymiary ogólne. Sztywności prętów układu można wpisać ręcznie lub zadeklarować automatycznie przy pomocy modułu programu zawierającego bazy kilkudziesięciu grup stalowych profili walcowanych, zimnogiętych i spawanych (także wielogałęziowych); można korzystać też z wbudowanego kalkulatora cech geometrycznych przekrojów o różnych kształtach. Sprężystość materiału ustroju (moduł E) można wpisać ręcznie lub wybrać z listy typowych konstrukcyjnych materiałów budowlanych (stal, beton i drewno różnych klas); lista ta może być uzupełniana przez Użytkownika o własne materiały.

Program ustala siły krytyczne (długości wyboczeniowe) dla wszystkich słupów układu, na podstawie rozwiązania teorii stateczności sprężystej albo wg wzorów na współczynniki długości wyboczeniowych słupów podanych w normach stalowych PN oraz w różnych podręcznikach i poradnikach, także zagranicznych.


Przykładowe zrzuty z programu:

Kliknij aby powiększyć ekran     Kliknij aby powiększyć ekran

Kliknij aby powiększyć ekran     Kliknij aby powiększyć ekran

Kliknij aby powiększyć ekran   Kliknij aby powiększyć ekran
 
Uwaga:   
Program ten różni się całkowicie od programu  Długości Wyboczeniowe Słupów Żelbetowych wg PN będącego częścią pakietu Pomoce Projektanta.


Do pobrania:

 Pobierz wersję demo programu Kalkulator Długości Wyboczeniowych  »

Zobacz film o programie Kalkulator Długości Wyboczeniowych »

Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu Kalkulator Długości Wyboczeniowych »
 


Specbud
Copyright © 2008 - 2017 NomaSolutions.pl