SPECBUD - Oprogramowanie dla budownictwa
Geotechnika

kliknij by zobaczyć Fundamenty Bezpośrednie v.5.0       Nowa_wersja
kliknij by zobaczyć Fundamenty Bezpośrednie - Rysunek DXF v.5.0       Nowa_wersja
kliknij by zobaczyć Kalkulator Gruntów v.1.2      
kliknij by zobaczyć Kalkulator Parametrów Geotechnicznych Gruntów Metodą B v.1.1       Gratis

Fundamenty Bezpośrednie v.5.0       Nowa_wersja

Fundamenty Bezpośrednie
Program przeznaczony jest do obliczeń geotechniczno-wytrzymałościowych fundamentów posadowionych bezpośrednio na podłożu uwarstwionym zgodnie z normą gruntową PN-81/B-03020 i z normą żelbetową PN-B-03264:2002.

          

Charakterystyka programu:

Geometria

 • program umożliwia obliczanie stóp i ław: prostopadłościennych, schodkowych oraz trapezowych;
 • swoboda zadawania wymiarów poszczególnych części fundamentu, także ich mimośrodowego położenia względem siebie, pozwala na przeprowadzanie obliczeń dla fundamentów o różnym kształcie.

Podłoże gruntowe:

 • podłoże może być jednorodne lub warstwowe;
 • wbudowana jest biblioteka typowych gruntów wraz z ich parametrami geotechnicznymi;
 • profil gruntu można zadawać ręcznie (dla każdej z warstw podaje się: miąższość warstwy i jej podstawowe parametry geotechniczne oraz nawodnienie) lub wczytać z zewnętrznego pliku; profil gruntu można także zapisywać do zewnętrznego pliku i wykorzystywać w przyszłości.

Parametry materiałowe:

 • możliwy jest wybór klas betonu od B15 do B60 (wg PN-B-03264:2002), przy czym program umożliwia stosowanie oznaczenia klasy betonu literą B (np. B25) lub literą C (np. C20/25);
 • wbudowana jest lista normowych gatunków stali zbrojeniowych (wg PN-B-03264:2002) z możliwością wpisania na nią dodatkowych stali zbrojeniowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach wytrzymałościowych;
 • wbudowane okno ułatwiające ustalenie nominalnej grubości otulenia prętów zbrojenia.

Obciążenia:

 • obciążenie stopy fundamentowej stanowi pięć sił składowych: siła pionowa, siły poziome i momenty w dwóch głównych kierunkach, zaś obciążenie ławy - równomierne oddziaływanie ściany opisane przez trzy siły składowe: nacisk pionowy, siła pozioma poprzeczna i moment poprzeczny; dodatkowo możliwe jest uwzględnienie parcia bocznego gruntu o rozkładzie trapezowym;
 • obliczenia mogą być wykonywane dla wielu kombinacji obliczeniowych obciążeń długotrwałych i całkowitych.
 • wartości obciążeń można przenosić do i z arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel), a także importować wartości reakcji podporowych z programu Rama.

Wyniki obliczeń:

 • program umożliwia przeprowadzenie obliczeń fundamentu wg trzech opcji: sprawdzenie lub projektowanie fundamentu o zadanych wymiarach oraz automatyczny dobór wymiarów optymalnego fundamentu spełniającego założone warunki stanów granicznych;
 • blok tekstowych wyników wymiarowania geotechnicznego obejmuje swoim zakresem:
  • sprawdzanie warunku nośności pionowej podłoża w poziomie posadowienia i na poziomie stropu każdej z warstw wg Załącznika 1 do normy,
  • sprawdzenie warunków nośności podłoża na obrót i przesunięcie poziome w poziomie posadowienia i na poziomie stropu każdej z warstw,
  • obliczenia średniej wartości osiadania pierwotnego i wtórnego; porównanie wartości całkowitej osiadania z wartością określoną jako dopuszczalna,
  • wyznaczenie naprężeń krawędziowych oraz zasięgu strefy odrywania podstawy fundamentu od podłoża.
 • blok tekstowych wyników wymiarowania wytrzymałościowego fundamentu, przeprowadzanego dla dwóch opcji: projektowanie i dobór fundamentu, obejmuje sprawdzenie stanu granicznego nośności na przebicie oraz wyznaczenie potrzebnego zbrojenia w podstawie fundamentu.
 • prezentowane są zwymiarowane szkice rzutu i przekrojów poprzecznych fundamentu, z rozmieszczeniem i oznaczeniem poszczególnych wkładek, oraz ‘wyrzuconych’ prętów zbrojeniowych;
 • wykaz stali zbrojeniowej; możliwa jest dalsza jego ‘obróbka’ przy wykorzystaniu programu Edytor Wykazów Zbrojenia (w przypadku jego posiadania), w tym eksport wykazu do edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz programów CAD (także do pliku DXF);
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń, co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji;
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej, której zakres Projektant może ustalić wg uznania;
 • możliwość bezpośredniego wydruku z programu i zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość wykonania - w jednym zadaniu projektowym (pliku) - obliczeń dla wielu fundamentów;
 • liczne podpowiedzi dotyczące wprowadzanych danych oraz automatyczne wyznaczanie wartości parametrów i własności, jak np. mapa stref przemarzania gruntu, okno kalkulatora parametrów geotechnicznych gruntów, okno dopuszczalnych obciążeń gruntów czy okno współczynników tarcia gruntu pod fundamentem;
 • dostępne są różne zaawansowane założenia obliczeniowo-konstrukcyjne;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • możliwość korzystania z osobnego modułu Kalkulator Prętów Zbrojeniowych;
 • współpraca programu z osobnym modułem Fundamenty Bezpośrednie-Rysunek DXF (w przypadku jego posiadania) umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego fundamentu (jako bezpośredni wydruk skalowalnego rysunku z programu lub eksport tego rysunku do pliku DXF lub bezpośrednio do programu CAD) wzbogaconego o dodatkowe zbrojenie Użytkownika, różne opisy i elementy graficzne (osie, koty wysokościowe, poziomy, odnośniki, itd.) definiowanie przez Użytkownika oraz wykaz zbrojenia, tablicę materiałową i tabelkę rysunkową.


Przykładowe zrzuty z programu:

 Fundamenty Bezpośrednie - geometriaFundamenty Bezpośrednie - podłoże gruntowe

Fundamenty Bezpośrednie - wyniki obliczeń nośności podłoża i fundamentuFundamenty Bezpośrednie - szkic zbrojenia i tablica wykazu zbrojenia


Do pobrania
:

 Pobierz wersję demo programu Fundamenty Bezpośrednie + Rysunek DXF »

Zobacz film o programie Fundamenty Bezpośrednie + Rysunek DXF »

Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu Fundamenty Bezpośrednie »

Specbud

Fundamenty Bezpośrednie - Rysunek DXF v.5.0       Nowa_wersja

Fundamenty Bezpośrednie - Rysunek DXF
Program ten jest osobnym modułem współpracującym z programem Fundamenty Bezpośrednie. Umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego fundamentu wraz z wykazem zbrojenia, tablicą materiałową i tabelką rysunkową.

           

Rysunek fundamentu jest generowany automatycznie na podstawie obliczeń stopy lub ławy wykonanych programem Fundamenty Bezpośrednie. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia treści tego rysunku o dodatkowe składniki, które nie wynikają z obliczeń - możne wprowadzić tzw. zbrojenie użytkownika, zbrojenie do połączenia ze słupem lub kotwy, a także dodatkowe opisy i elementy graficzne (koty, osie, opisy poziomów, itp.) oraz pole na tabliczkę rysunku.

Rysunek wykonawczy fundamentu można uzyskać na dwa sposoby:
 • wydruk skalowalnego rysunku bezpośrednio z modułu rysunkowego (nie jest więc potrzebne oprogramowanie typu CAD, aby wydrukować duży rysunek wykonawczy); opcja ta jest też bardzo przydatna do szybkiego wydruku rysunku w celu sprawdzenia jego poprawności czy dokonanych zmian;
 • przekazanie (eksport) rysunku do pliku DXF lub bezpośrednio do programu typu CAD (np. AutoCAD, IntelliCAD, ZwCAD, itp.); możliwa jest wtedy dalsza edycja rysunku w programie CAD w celu otrzymania kompleksowej, spójnej graficznie dokumentacji rysunkowej całego projektu.
Rysunek wykonawczy fundamentu zawiera m.in.:
 • rzut i dwa przekroje pionowe fundamentu,
 • zbrojenie fundamentu na rzucie i przekrojach, w tym także dodatkowe zbrojenie Użytkownika, 
 • opisane i zwymiarowane wkładki zbrojeniowe 'wyrzucone' poza obrys fundamentu,
 • wykaz zbrojenia,
 • tablicę materiałową,
 • tabelkę rysunkową,
 • dodatkowe opisy i elementy graficzne rysunku, które można wprowadzić przed wydrukiem rysunku (osie konstrukcyjne, koty wysokościowe, opisy poziomów, opisy przekrojów, warstwę chudego betonu i nazwa elementu).
Dodatkowe zbrojenie jakie może wprowadzić Użytkownik to:
 • zbrojenie do połączenia ze słupem / ścianą,
 • kotwy fundamentowe (fajkowe i płytkowe) do połączenia ze słupem,
 • zbrojenie siatką (siatkami) pod słupem,
 • zbrojenie części słupowej stopy,
 • zbrojenie podłużne ław pod ścianą w postaci tzw. belki,
 • zbrojenie podłużne ław w postaci ‘zbrojenia ściany’.

Moduł Fundamenty Bezpośrednie-Rysunek DXF pozwala na zmianę numeracji prętów i przekrojów na rysunku. Jeśli poda się liczbę fundamentów, których dotyczy wykonywany rysunek, to zliczy dla nich zbrojenie w wykazie zbrojenia. Można również stworzyć własną tabelkę rysunkową określając pola jakie mają się w niej znaleźć; program wstawi automatycznie taką tabelkę na rysunek podczas jego eksportu czy wydruku

Uwaga:
Program ten współpracuje tylko z nową wersją programu Fundamenty Bezpośrednie v.5.0.


Przykładowe zrzuty z programu:

Fundamenty Bezpośrednie-Rysunek DXF - okno podglądu wydrukuFundamenty Bezpośrednie-Rysunek DXF - widok rysunku w CAD

Fundamenty Bezpośrednie-Rysunek DXF - zbrojenie dodatkowe UżytkownikaFundamenty Bezpośrednie-Rysunek DXF - dodatkowe kotwy fundamentowe 

 
Do pobrania:

Pobierz wersję demo programu Fundamenty Bezpośrednie + Rysunek DXF »

Zobacz film o programie Fundamenty Bezpośrednie + Rysunek DXF »

Zobacz przykładowy rysunek (plik DXF) z programu Fundamenty Bezpośrednie + Rysunek DXF »


Specbud

Kalkulator Gruntów v.1.2

Kalkulator Gruntów
Program ten składa się z trzech modułów przeznaczonych do: wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów metodą B, określania orientacyjnych wartości dopuszczalnych obciążeń skał i gruntów wg podręcznika Z.Wiłuna "Zarys geotechniki" oraz do określania współczynnika tarcia gruntu pod podstawą fundamentu wg normy PN-83/B-03010 "Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie".

     

Pierwszy moduł Kalkulator parametrów geotechnicznych gruntów metodą B  umożliwia ustalenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów spoistych i sypkich, które są niezbędne do sprawdzenia warunków stanów granicznych wg normy PN-81/B-03020.

Program zawiera bibliotekę typowych gruntów. Podaje podstawowe parametry wytrzymałościowe i fizyczne oraz parametry odkształcalności gruntu, ustalone wg podejścia określanego w normie PN-82/B-03020 mianem metody B, przy wykorzystaniu tablic i rysunków tej normy oraz zależności korelacyjnych podanych w literaturze przedmiotu.
Wartości parametrów geotechnicznych wyznaczane są po zadeklarowaniu cech identyfikujących grunt, tj. rodzaju gruntu (niespoisty lub spoisty) i jego stanu, określonego przez tzw. parametr wiodący, którym jest stopień zagęszczenia  I_D  - dla gruntów niespoistych lub stopień plastyczności  I_L  - dla gruntów spoistych (ale także może być nim kąt tarcia wewnętrznego lub spójność).

Kliknij aby powiększyć ekran

Moduł Dopuszczalne obciążenia wg 'Zarys geotechniki' Z.Wiłun określa orientacyjne wartości dopuszczalnego obciążenia skał i gruntów  podane w tablicy 12-2 podręcznika Z.Wiłuna "Zarys geotechniki", WKŁ, Warszawa 1987.
Użytkownik wybiera rodzaj gruntu należący do jednej z grup: skały lite, grunty mineralne rodzime, organiczne rodzime lub nasypowe i - jeśli jest to wymagane - podaje wartość parametru wiodącego  (stopień zagęszczenia lub stopień plastyczności). Program podaje wartość dopuszczalnego obciążenia gruntu (t.j. dopuszczalnych naprężeń w podstawie fundamentu).

Kliknij aby powiększyć ekran

Moduł Współczynnik tarcia wg PN-83/03010 p.2.3.2 podaje wartości obliczeniowe współczynnika tarcia gruntu pod podstawą fundamentu wg zaleceń p.2.3.2 i tablicy 3 normy PN-83/B-03010 "Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie" wydanie 2.
W programie zadaje się stan gruntu pod podstawą fundamentu (wybór jednej z dwóch sytuacji: jak w przypadku układania świeżego betonu na powierzchni gruntu w stanie naturalnym lub w pozostałych przypadkach) oraz rodzaj gruntu spoistego lub sypkiego. Określa się też stan powierzchni podstawy fundamentu (beton gładki lub chropowaty, cegła/kamień).
Program podaje proponowaną przez normę wartość współczynnik tarcia (lub przedział wartości).

Kliknij aby powiększyć ekran

Program Kalkulator Gruntów stanowi samodzielny moduł służący do ustalenia wyżej opisanych parametrów gruntów, ich obciążeń dopuszczalnych i współczynników tarcia gruntów. Można z niego także korzystać w ramach obliczeń wykonywanych programem Fundamenty Bezpośrednie.


Do pobrania:

 Pobierz wersję demo programu Kalkulator Gruntów »

Zobacz film o programie Kalkulator Gruntów »

Specbud

Kalkulator Parametrów Geotechnicznych Gruntów Metodą B v.1.1       Gratis

Program ten umożliwia ustalenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów spoistych i sypkich, które są niezbędne do sprawdzenia warunków stanów granicznych wg normy gruntowej PN-81/B-03020.

Kliknij aby powiększyć ekranProgram zawiera bibliotekę typowych gruntów. Podaje podstawowe parametry wytrzymałościowe i fizyczne oraz parametry odkształcalności gruntu, ustalone wg podejścia określanego w normie PN-82/B-03020 mianem metody B, przy wykorzystaniu tablic i rysunków tej normy oraz zależności korelacyjnych podanych w literaturze przedmiotu.

Wartości parametrów geotechnicznych wyznaczane są po zadeklarowaniu cech identyfikujących grunt, tj. rodzaju gruntu (niespoisty lub spoisty) i jego stanu, określonego przez tzw. parametr wiodący, którym jest stopień zagęszczenia ID - dla gruntów niespoistych lub stopień plastyczności IL - dla gruntów spoistych (ale także może być nim kąt tarcia wewnętrznego lub spójność). 

Program stanowi samodzielny moduł służący do ustalenia wartości parametrów gruntów spoistych i sypkich, ale można z niego także korzystać w ramach obliczeń programem Fundamenty Bezpośrednie.


Do pobrania:

Pobierz wersję pełną (darmową) programu Kalkulator Parametrów Geotechnicznych Gruntów Metodą B »


Specbud
Copyright © 2008 - 2017 NomaSolutions.pl