SPECBUD - Oprogramowanie dla budownictwa
Programy

kliknij by zobaczyć Nowości i zmiany w programach SPECBUD v.11       Nowosc
kliknij by zobaczyć Nowe programy w SPECBUD v.10      
kliknij by zobaczyć Zmiany w programach SPECBUD v.10      
kliknij by zobaczyć Nowe programy w Pakiecie SPECBUD v.9.0      
kliknij by zobaczyć Zmiany w programach Pakietu SPECBUD v.9.0      
kliknij by zobaczyć Zmiany w programach Pakietu SPECBUD v.8.1      
kliknij by zobaczyć Zmiany w programach Pakietu SPECBUD v.8.0      

Nowości i zmiany w programach SPECBUD v.11       Nowosc

Nowe wydanie programów SPECBUD v.11 wprowadza zmiany i rozszerzenia w zakresie programów z grupy SPECBUD PN oraz wprowadza nową grupę programów nazwaną NARZĘDZIA PROJEKTANTA.

Główne zmiany i rozszerzenia w programach SPECBUD v.11 w stosunku do poprzedniej wersji 10 przedstawione są poniżej w pliku do pobrania:

   Lista zmian i nowości w programach SPECBUD v.11 »
 

Specbud

Nowe programy w SPECBUD v.10

Nowe programy, które pojawiły się w SPECBUD wersja 10 w stosunku do wersji poprzedniej 9.0 zostały opisane poniżej. Listę zmian i nowości można także pobrać z linku poniżej: 

  
Lista zmian i nowości w programach SPECBUD v.10 »

SPECBUD v.10:

Nowe wydanie programów SPECBUD v.10 wprowadza podział na dwie grupy programów, odpowiadające zestawom norm do projektowania konstrukcji budowlanych:
  •   SPECBUD EN - nowa grupa programów wg norm PN-EN (Eurokodów),
  •   SPECBUD PN - grupa programów wg norm PN zawierająca dotychczasowe programy.

Nowe programy:

STATYKA EN - programy tego pakietu umożliwiają ustalenie wartości obciążeń na konstrukcję budowlaną i wykonanie jej obliczeń statycznych, w tym kombinacji, wg przepisów polskich wersji Eurokodów (PN-EN).

 •    KALKULATOR ODDZIAŁYWAŃ NORMOWYCH EN v.1.0
Program ten służy do wyznaczania obciążeń budowli i ich elementów - ustalania wartości obciążeń stałych, użytkowych lub klimatycznych wg norm PN-EN (Eurokody PN-EN 1991-1-X). Program umożliwia tworzenie zestawień obciążeń przy wykorzystaniu następujących tablic i procedur norm:
   •   założenia w zakresie oddziaływań i kombinacji - wg PN-EN 1990,
   •   obciążenia stałe - wg PN-EN 1991-1-1,
   •   obciążenia użytkowe w budynkach - wg PN-EN 1991-1-1,
   •   obciążenie śniegiem - wg PN-EN 1991-1-3,
   •   oddziaływania wiatru - wg PN-EN 1991-1-4,
   •   oddziaływania termiczne - wg PN-EN 1991-1-5.
Program działa w dwóch trybach:
   •  Oddziaływanie wg normy - w tym trybie program prezentuje wartości charakterystyczne obciążeń stałych i użytkowych oraz przedstawia szczegółowe procedury obliczeń wartości obciążenia śniegiem i wiatrem czy oddziaływań termicznych, dla wybranego normowego przypadku projektowego łącznie z rysunkiem tego zadania.
   •  Zestawienie oddziaływań - tryb ten umożliwia tworzenie zestawień obciążeń zawierających wiele pozycji obciążeń różnych rodzajów, wyrażonych w kN, kN/m, kN/m2 oraz st.C.

 •    RAMA EN v.1.0
Program służy do analizy statycznej płaskich układów prętowych (jest to program typu Rama 2D). Posiada automatyczny generator konstrukcji sparametryzowanych (ram wielonawowych, kratownic, więźb dachowych i belek) oraz umożliwia import geometrii z pliku DXF. W programie zastosowano wbudowane biblioteki profili stalowych (możliwość rozbudowy o własne przekroje Użytkownika), generator parametrów przekrojów betonowych, drewnianych i innych. Obciążenia definiuje się jako siły i momenty skupione, obciążenia rozłożone (prostokątne lub trapezowe) oraz oddziaływania termiczne. Przy ich deklarowaniu możliwa jest współpraca z modułem obciążeń programu Kalkulator Oddziaływań Normowych EN. Obliczenia statyczne wykonywane są dla wielu przypadków oddziaływań, z których można tworzyć kombinacje: automatyczne (zgodne z normą PN-EN 1990) lub indywidualne Użytkownika. Wyniki obliczeń prezentowane są dla poszczególnych przypadków oddziaływań, kombinacji i obwiedni w postaci wykresów i tablic sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń.

 •    BELKA EN v.1.0
Program ten służy do obliczeń statycznych belek jedno lub wieloprzęsłowych. Podobnie jak w programie Rama EN deklarowanie przekroju i materiału belki ułatwiają wbudowane biblioteki profili i przekrojów różnych typów. Obciążenia mogą działać pionowo lub poziomo. Dostępne są obciążenia rozłożone (prostokątne, trapezowe, trójkątne) oraz siły i momenty skupione, a przy ich deklarowaniu możliwa jest współpraca z programem Kalkulator Oddziaływań Normowych EN. Kombinacje można ustalać ‘ręcznie’ lub automatycznie wg reguł kombinacyjnych podanych w Eurokodzie PN-EN 1990. Wyniki obliczeń statycznych prezentowane są (w widoku 2D lub 3D) dla poszczególnych przypadków oddziaływań, kombinacji i obwiedni w postaci tablic i wykresów momentów zginających, sił poprzecznych oraz ugięć belki.

 KONSTRUKCJE DREWNIANE EN

 •    KALKULATOR KONSTRUKCJI DREWNIANYCH EN v.1.0
Program przeznaczony jest do obliczeń drewnianych elementów budowlanych o przekrojach pojedynczych z drewna litego lub klejonego warstwowo, według Eurokodu drewnianego - normy PN-EN 1995-1-1. Możliwość deklaracji różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie szczegółowych analiz wytrzymałościowych różnych rodzajów elementów.

W p
rogramie możliwy jest wybór jednej z czternastu opcji obliczeniowych:
  •   Wymiarowanie przekroju (11 opcji):
        •   Właściwości materiałowe drewna,
        •   Rozciąganie wzdłuż włókien,
        •   Ściskanie wzdłuż włókien,
        •   Ściskanie w poprzek włókien,
        •   Ściskanie pod kątem do włókien,
        •   Zginanie,
        •   Zginanie z rozciąganiem osiowym,
        •   Zginanie ze ściskaniem osiowym,
        •   Ścinanie,
        •   Skręcanie,
        •   Ugięcie;
  •   Konstrukcje drewniane (2 opcje):
        •   Belka,
        •   Słup;
  •   Nośność łączników trzpieniowych.

Na początku obliczeń w każdej opcji obliczeniowej deklaruje się niezbędne dane i założenia obliczeniowe: parametry materiałowe (gatunek i klasa wytrzymałości drewna), typ i wymiary przekroju poprzecznego (dostępne są przekroje: prostokątny, okrągły oraz okrągły sfazowany jednostronnie lub dwustronnie), klasę użytkowania konstrukcji i klasę trwania obciążenia, obciążenia obliczeniowe projektowanego przekroju lub elementu, dodatkowe założenia obliczeniowe związane np. z warunkami temperaturowymi i wilgotnościowymi środowiska pracy konstrukcji, czy wpływem rozwiązania konstrukcyjnego na redystrybucję sił w ustroju.
Wyniki obliczeń prezentowane na ekranie zawierają rysunek przekroju lub modelu obliczeniowego z obciążeniami oraz blok wyników tekstowych, w którym zamieszczone są warunki stanów granicznych nośności, poprzedzone wynikami pośrednimi, takimi jak cechy geometryczne przekroju, wartości różnych współczynników oraz wytrzymałości obliczeniowe drewna i wartości miarodajnych sił przekrojowych.
Dane i wyniki obliczeń można wydrukować bezpośrednio z programu i/lub zapisać do pliku edytora tekstu lub pliku RTF w formie notki obliczeniowej, której zakres Projektant może ustalać wg własnego uznania.

KONSTRUKCJE MUROWE EN

 •    KALKULATOR KONSTRUKCJI MUROWYCH EN v.1.0
Program ten przeznaczony jest do wymiarowania konstrukcji murowych niezbrojonych wg norm PN-EN 1996-1-1 oraz PN-EN 1996-3. Stanowi kalkulator konstrukcji murowych w zakresie podanych w tych normach podstawowych zagadnień projektowych. Możliwy jest wybór jednej z ośmiu opcji obliczeniowych:

   •   Ściana obciążona głównie pionowo  (4 opcje obliczeniowe):
        •   metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1,
        •   metoda podstawowa uproszczona wg PN-EN 1996-1-1, Zał.C,
        •   metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3, p.4.2,
        •   metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3, Zał.A;
   •   Ściana obciążona siłą skupioną  (2 opcje obliczeniowe):
        •   metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1, p.6.1.3,
        •   metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3, p.4.3;
   •  Ściana piwnic poddana poziomemu parciu gruntu - metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3, p.4.5;
   •   Ściana obciążona prostopadle do swojej powierzchni - wg PN-EN 1996-1-1, p.6.3.

Program umożliwia obliczanie ścian jednowarstwowych z i bez pilastra (o konkretnej długości lub pasma ściany o długości 1mb), wykonanych z elementów murowych ceramicznych, silikatowych, z betonu kruszywowego, z autoklawizowanego betonu komórkowego, z kamienia sztucznego lub z kamienia naturalnego, na zaprawie zwykłej, lekkiej lub do cienkich spoin. W programie wbudowana jest lista typowych (normowych) elementów murowych, którą można uzupełnić o dodatkowe elementy użytkownika. Przy deklarowaniu obciążeń możliwa jest współpraca z modułem obciążeń programu Kalkulator Oddziaływań Normowych EN. Warunki stanów granicznych sprawdzane są dla kombinacji oddziaływań określanych automatycznie zgodnie z regułami Eurokodu PN-EN 1990. Wyniki obliczeń prezentowane na ekranie zawierają rysunek modelu obliczeniowego ściany wraz z obciążeniami oraz blok wyników tekstowych - warunki stanów granicznych nośności. Dane i wyniki obliczeń można wydrukować bezpośrednio z programu i/lub zapisać do pliku edytora tekstu lub pliku RTF w formie notki obliczeniowej, której zakres projektant może ustalić wg uznania.


Specbud

Zmiany w programach SPECBUD v.10

Główne zmiany w programach SPECBUD wersja 10 w stosunku do wersji poprzedniej 9.0 zostały opisane poniżej. Listę zmian i nowości można także pobrać z linku poniżej: 

   Lista zmian i nowości w programach SPECBUD v.10 »

Nowe wersje istniejących programów:

ZMIANY OGÓLNE WE WSZYSTKICH PROGRAMACH SPECBUD PN
- wprowadzono moduł Kalkulatora Wyrażeń Arytmetycznych (kalkulator matematyczny) -> moduł uruchamia się w menu górnym programów w Opcje > Kalkulator lub przez dwukrotne kliknięcie przyciskiem myszki w polach edycji wartości liczbowych.
- wprowadzono bezpośredni dostęp do modułu Edytora Wartości Domyślnych (modułu ustawień domyślnych programów SPECBUD) -> moduł uruchamia się w menu górnym programów w Opcje > Ustawienia programów.
- rozbudowano opcję Pomoc zlokalizowaną w menu górnym programów - wprowadzono m.in. możliwość szybkiego dostępu do prezentacji (filmu) o programie, sprawdzenia bezpłatnych aktualizacji programów.

- w module Edytor Wartości Domyślnych (moduł ustawień domyślnych programów SPECBUD) wprowadzono możliwość przeprowadzenia archiwizacji niejawnych 'plików użytkownika' oraz aktualnych ustawień programów SPECBUD w postaci pliku archiwizacyjnego, z którego można następnie te pliki i ustawienia przywrócić. Funkcja ta jest bardzo przydatna przy ponownym instalowaniu programów SPECBUD na nowych komputerach lub na komputerach ze zmienionym systemem.

STATYKA

  •   RAMA v.1.3
- rozbudowano okno Menadżera przekrojów.
- wprowadzono różne drobne usprawnienia 'graficzne'.

 •   BELKA v.3.1
- wprowadzono możliwość edycji (zmiany) długości przęseł belki (opcja Schemat statyczny > Zmień długość przęsła).
- umożliwiono zadawanie nowych typów obciążeń rozłożonych - obciążenia trójkątne i trapezowe.
- dodano opcję obracania zadanych wcześniej obciążeń o dowolny kąt (opcja Dane > Obciążenia > Obróć obciążenie).
- wprowadzono różne drobne usprawnienia ‘graficzne'.

KONSTRUKCJE DREWNIANE

  •   BELKA DREWNIANA v.4.1
- wprowadzono możliwość edycji (zmiany) długości przęseł belki (opcja Schemat statyczny > Zmień długość przęsła).
- umożliwiono zadawanie nowych typów obciążeń rozłożonych - obciążenia trójkątne i trapezowe.
- dodano opcję obracania zadanych wcześniej obciążeń o dowolny kąt (opcja Dane > Obciążenia > Obróć obciążenie).
- wprowadzono różne drobne usprawnienia ‘graficzne'.

KONSTRUKCJE STALOWE

  •   BELKA STALOWA v.3.1
- wprowadzono możliwość edycji (zmiany) długości przęseł belki (opcja Schemat statyczny > Zmień długość przęsła).
- umożliwiono zadawanie nowych typów obciążeń rozłożonych - obciążenia trójkątne i trapezowe.
- dodano opcję obracania zadanych wcześniej obciążeń o dowolny kąt (opcja Dane > Obciążenia > Obróć obciążenie).
- wprowadzono różne drobne usprawnienia ‘graficzne'.

GEOTECHNIKA

 •   FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE FB1 v.4.1
- umożliwiono wprowadzenie na rysunku fundamentu podwójnych osi (np. do oznaczenia dylatacji).

EKSPERT

  •   BELKA JEZDNA WCIĄGNIKA v.1.3
- wprowadzono możliwość edycji (zmiany) długości przęseł belki (opcja Schemat statyczny > Zmień długość przęsła).
- umożliwiono zadawanie nowych typów obciążeń rozłożonych - obciążenia trójkątne i trapezowe.


Specbud

Nowe programy w Pakiecie SPECBUD v.9.0

Nowe programy, które pojawiły się w Pakiecie SPECBUD wersja 9.0 w stosunku do wersji poprzedniej 8.1 zostały opisane poniżej. Listę zmian i nowości można także pobrać z linku poniżej: 

  
Lista zmian i nowości w programach SPECBUD v.9.0 »

   Artykuł o modułach rysunkowych w programach SPECBUD »

Nowe programy:

 •    KALKULATOR DŁUGOŚCI WYBOCZENIOWYCH v.1.0
Program ten jest
przeznaczony do ustalania długości wyboczeniowych i sił krytycznych wyboczenia giętnego słupów pojedynczych lub będących elementami płaskiego układu prętowego, przy uwzględnieniu zróżnicowania sztywności prętów ustroju i jego obciążenia. Główne opcje programu są następujące: słupy pojedyncze o stałym przekroju przy uwzględnieniu zmienności siły osiowej na ich długości, słupy dwustopniowe, słupy-wsporniki o zmiennym  przekroju (kołowym, pierścieniowym, kratowym), typowe ramy jedno, dwu lub trójnawowe, układy ramowe wg procedur norm stalowych, ramy ze słupami o zmiennym przekroju.
Program może być przydatny do analizy wytrzymałościowej konstrukcji, w której stosuje się bardziej ścisły model obliczeniowy wyboczenia słupów, np. w obliczeniach ekspertyzowych konstrukcji istniejących. 

 •    BELKA ŻELBETOWA - Rysunki DXF v.3.0
Jest to moduł współpracujący z programem Belka Żelbetowa ciągła (BŻ v.3.0), umożliwiający otrzymanie rysunku wykonawczego belki wraz z wykazem zbrojenia i tablicą materiałową. Rysunek belki można uzyskać na dwa sposoby: jako bezpośredni wydruk z programu BŻ albo poprzez automatyczne przekazanie (eksport) rysunku belki do pliku DXF lub bezpośrednio do programu typu CAD (np. AutoCAD, IntelliCAD, ZwCAD, itp.). Rysunek konstrukcyjny belki zawiera m.in.: przekrój podłużny i charakterystyczne przekroje poprzeczne belki, zbrojenie belki na przekrojach, wkładki zbrojeniowe 'wyrzucone' poza obrys belki i opisane, wykaz zbrojenia, tablicę materiałową, dodatkowe opisy i elementy graficzne rysunku definiowane przez Użytkownika (koty wysokościowe, osie konstrukcyjne, itp.).

Program ten współpracuje tylko z nową wersją programu Belka Żelbetowa v.3.0. 

 •    SCHODY PŁYTOWE - Rysunki DXF v.2.0
Jest moduł współpracujący z programem Schody Płytowe (SP v.2.0), umożliwiający otrzymanie rysunku wykonawczego schodów (oraz belek spocznikowych) wraz z wykazem zbrojenia i tablicą materiałową. Rysunek schodów można uzyskać na dwa sposoby: jako bezpośredni wydruk z programu SP albo poprzez automatyczne przekazanie (eksport) rysunku schodów do pliku DXF lub bezpośrednio do programu typu CAD (np. AutoCAD, IntelliCAD, ZwCAD, itp.). Rysunek konstrukcyjny schodów zawiera m.in.: przekrój podłużny schodów (biegu i spoczników), zbrojenie schodów na przekroju, wkładki zbrojeniowe 'wyrzucone' poza obrys schodów i opisane, wykaz zbrojenia, tablicę materiałową, dodatkowe opisy i elementy graficzne rysunku definiowane przez Użytkownika (koty wysokościowe poziomów spoczników, osie konstrukcyjne, oznaczenie okładzin wraz z ich wymiarami, itp.). Dodatkowo program umożliwia przygotowanie rysunku konstrukcyjnego belek spocznikowych, który zawiera m.in. przekrój podłużny i poprzeczny belki, zbrojenie belki na przekrojach, wkładki zbrojeniowe 'wyrzucone' poza obrys belki i opisane, wykaz zbrojenia, tablicę materiałową dodatkowe opisy i elementy graficzne rysunku definiowane przez Użytkownika.

Program ten współpracuje tylko z nową wersją programu Schody Płytowe v.2.0. 

 •    FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE FB1 - Rysunki DXF v.4.0
Jest to moduł współpracujący z programem Fundamenty Bezpośrednie (FB1 v.4.0), umożliwiający otrzymanie rysunku wykonawczego fundamentu wraz z wykazem zbrojenia i tablicą materiałową. Rysunek fundamentu można uzyskać na dwa sposoby: jako bezpośredni wydruk z programu FB1 albo poprzez automatyczne przekazanie (eksport) rysunku fundamentu do pliku DXF lub bezpośrednio do programu typu CAD (np. AutoCAD, IntelliCAD, ZwCAD, itp.). Rysunek konstrukcyjny stopy lub ławy fundamentowej zawiera m.in.: rzut i dwa przekroje pionowe fundamentu, zbrojenie fundamentu na rzucie i przekrojach (w tym także dodatkowe zbrojenie użytkownika oraz zbrojenie do połączenia ze słupem lub kotwy), wkładki zbrojeniowe 'wyrzucone' poza obrys fundamentu i opisane, wykaz zbrojenia, tablicę materiałową, dodatkowe opisy i elementy graficzne rysunku definiowane przez Użytkownika (opisy poziomów, koty wysokościowe, osie konstrukcyjne, chudy beton). Program ten współpracuje tylko z nową wersją programu Fundamenty Bezpośrednie FB1 v.4.0.

 •    KALKULATOR GRUNTÓW v.1.0
Program ten składa się z trzech bloków przeznaczonych do:

- wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów metodą B,
- określania orientacyjnych wartości dopuszczalnych obciążeń skał i gruntów wg podręcznika: Z.Wiłun "Zarys geotechniki",
- określania współczynnika tarcia gruntu pod podstawą fundamentu wg normy
PN-83/B-03010 "Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie".  


Specbud

Zmiany w programach Pakietu SPECBUD v.9.0

Główne zmiany w programach Pakietu SPECBUD wersja 9.0 w stosunku do wersji poprzedniej 8.1 zostały opisane poniżej. Listę zmian i nowości można także pobrać z linku poniżej: 

  
Lista zmian i nowości w programach SPECBUD v.9.0 »

   Artykuł o modułach rysunkowych w programach SPECBUD »

Nowe wersje istniejących programów:

STATYKA

 •   KALKULATOR OBCIĄŻEŃ NORMOWYCH v.1.4
- wprowadzono nowe funkcje usprawniające pracę programu: w trybie ‘Zestawienie’ dodano przycisk na lewym panelu umożliwiający zapisanie zestawienia obciążeń do grupy obciążeń użytkownika (opcja Dodaj tablicę do obciążeń użytkownika), dodano opcje edytowania i kopiowania obciążeń użytkownika.
- rozbudowano opcje opisywania tablic i zarządzania nimi (opcja Menadżer elementów).
- program współpracuje z nową wersją programu Kalkulator Elementów Murowych v.1.1 w zakresie zestawiania obciążeń pionowych na ściany.

 •   RAMA v.1.2
- dodano nowe typy przekrojów elementów drewnianych: półokrągły, okrągły sfazowany z jednej strony i sfazowany z dwóch stron.
- dodano opcję łączenia prętów (opcja Geometria-Połącz pręty).
- zwiększono do 300 maksymalną liczbę prętów i węzłów w jednym zadaniu projektowym (pliku).
- redefiniowano opcję eksportu wartości reakcji podporowych do programu Fundamenty Bezpośrednie.

 •   BELKA v.3.0
- wprowadzono dualny sposób prezentacji belki (geometrii, obciążeń i wyników) – jako widok płaski (2D) lub izometryczny (3D).
- wprowadzono możliwość obliczania belek dwukierunkowo zginanych (opcja Dane-Parametry belki-Obciążenia-Uwzględnij dwukierunkowe zginanie); w oknach deklaracji obciążeń (rozłożonych, sił i momentów skupionych) można wtedy zadawać dowolne obciążenia działające w kierunku poziomym (deklaracja Orientacja obciążenia – poziome).
- dodano opcję przemnażania zadanych wcześniej obciążeń (oprócz ciężaru własnego belki) przez mnożnik o dowolnej wartości (opcja Dane-Obciążenia-Przemnóż obciążenia).
- umożliwiono zadawanie wartości obciążeń rozłożonych i sił skupionych za pomocą Modułu Obciążeń Normowych (będącego częścią programu Kalkulator Obciążeń Normowych).
- notka obliczeniowa: rozszerzono opcje wydruku i eksportu notki do edytora tekstu – wprowadzono przycisk ‘Opcje zaawansowane’ umożliwiający zadeklarowanie rozmiarów rysunków oraz sposobu ich prezentacji (widok 2D lub 3D).
- wprowadzono różne usprawnienia, np. dodano przycisk Kopiuj właściwości w oknie Dodaj nowy materiał, dodano nowe przekroje elementów drewnianych – półokrągły i  okrągły sfazowany jedno- i dwustronnie. 


KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

 •   KALKULATOR ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH v.2.1
- w opcjach obliczeniowych ‘Belka-zginanie’ i ‘Płyta’ rozszerzono możliwości zadawania ugięcia granicznego o kryteria wg tablicy 8 normy żelbetowej: jak dla belek i płyt, jak dla przekryć dachowych oraz jak dla wsporników.
- w opcji obliczeniowej ‘Płyta’ umożliwiono zadawanie dowolnego rozstawu prętów głównych à program działa wtedy w trybie ‘Sprawdzenie’.
- wprowadzono różne usprawnienia, m.in. dodano przycisk Kopiuj właściwości w oknie Nowa charakterystyka stali, rozbudowano opcje opisywania elementów i zarządzania nimi (opcja Menadżer elementów), w bloku wyników podawane są wartości procentowego wykorzystania obliczanych warunków normowych. 

 •   BELKA ŻELBETOWA v.3.0
- rozszerzono możliwości zadawania ugięcia granicznego o kryteria wg tablicy 8 normy żelbetowej: jak dla belek i płyt, jak dla przekryć dachowych  oraz jak dla wsporników (opcja Założenia obliczeniowe-Ugięcie).
- dodano opcję Kopiuj rysunek dla rysunków na planszach: ‘Obciążenie’ i ‘Wykresy sił wewnętrznych’.
- dodano przycisk Opcje widoku na bocznym pasku narzędziowym planszy ‘Wykresy sił wewnętrznych’. 
- wprowadzono różne usprawnienia, m.in. dodano przycisk Kopiuj właściwości w oknie Nowa charakterystyka stali, w bloku wyników podawane są wartości procentowego wykorzystania obliczanych warunków normowych.
- program współpracuje z nowym modułem Belka Żelbetowa-Rysunki DXF v.3.0. 

 •   SCHODY PŁYTOWE v.2.0
- umożliwiono obliczanie wielu elementów (schodów) w jednym pliku (zadaniu).
- wprowadzono mechanizmy zarządzania elementami (opcja Menadżer elementów).
- dodano opcję Kopiuj rysunek dla rysunków na planszach: ‘Obciążenie’ i ‘Wykresy sił wewnętrznych’.
- dodano przycisk Opcje widoku na bocznym pasku narzędziowym planszy ‘Wykresy sił wewnętrznych’. 
- w opcji obliczeniowej ‘Płyta’ umożliwiono zadawanie dowolnego rozstawu prętów głównych à program działa wtedy w trybie ‘Sprawdzenie’.
- wprowadzono liczne dodatkowe opcje rysunkowe – np. możliwość zadawania osi konstrukcyjnych, kot wysokościowych, opisu charakterystycznych poziomów, wymiarowania okładzin, itp.
- wprowadzono różne usprawnienia, m.in. dodano przycisk Kopiuj właściwości w oknie Nowa charakterystyka stali, podano wartości procentowego wykorzystania obliczanych warunków normowych podawanych w bloku wyników.
- program współpracuje z nowym modułem Schody Płytowe-Rysunki DXF v.2.0. 

 •   PŁYTA JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA v.4.5  +  PŁYTA KRZYŻOWO ZBROJONA v.4.5
+ STROP AKERMANA
v.4.7

- w oknie Wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych zakładka Wymiarowanie dodano informacje o sprawdzaniu warunków nośności na zginanie i ścinanie oraz o przyjęciu zbrojenia z
warunków konstrukcyjnych; podano też wartości procentowego wykorzystania obliczanych warunków normowych.
- wprowadzono różne usprawnienia, m.in. dodano przycisk Kopiuj właściwości w oknie Nowa charakterystyka stali. 


KONSTRUKCJE DREWNIANE

 •   KALKULATOR ELEMENTÓW DREWNIANYCH v.2.2
- w opcjach obliczeniowych ‘Wymiarowanie przekroju’ i ‘Słup’ dodano możliwość obliczania nowych przekrojów elementów drewnianych: półokrągłych, okrągłych sfazowanych z jednej strony i sfazowanych z dwóch stron.
- dla opcji obliczeniowej ‘Krokiew narożna/koszowa’ wprowadzono możliwość obliczania dachów o różnych kątach nachylenia sąsiednich połaci dachowych.
- przy zadawaniu kątów nachylenia połaci dachowej dodano okna zamiany nachylenia w procentach na stopnie - dotyczy to opcji obliczeniowych ‘Łata’, ‘Krokiew’, ‘Krokiew narożna/koszowa’.
- dodano możliwość określania zasięgu obciążenia ociepleniem jako zdefiniowany przez Użytkownika  - dotyczy opcji obliczeniowej ‘Krokiew’.
- dodano opcję uwzględnij automatycznie ciężar własny krokwi przy zadawaniu obciążeń stałych dla opcji obliczeniowej ‘Krokiew’.
-  w opcji obliczeniowej ‘Nośność łączników trzpieniowych’ wprowadzono możliwość obliczania gwoździ pierścieniowych lub śrubowych; umożliwiono także wprowadzanie dowolnej długości łączników (wkrętów i gwoździ).
- wprowadzono różne usprawnienia, m.in. rozbudowano opcje opisywania elementów i zarządzania nimi (opcja Menadżer elementów), dodano wartości procentowego wykorzystania obliczanych warunków normowych podawanych w bloku wyników. 

 •   BELKA DREWNIANA v.4.0
- dodano możliwość obliczania nowych przekrojów elementów drewnianych: półokrągłych, okrągłych sfazowanych z jednej strony i sfazowanych z dwóch stron.
- wprowadzono dualny sposób prezentacji belki (geometrii, obciążeń i wyników) – jako widok płaski (2D) lub izometryczny (3D).
- umożliwiono zadawanie dowolnych obciążeń działających w kierunku poziomym (obc.rozłożonych, sił i momentów skupionych); przy włączonej opcji Dane-Założenia obliczeniowe-Obciążenia-Uwzględnij dwukierunkowe zginanie w oknach deklaracji obciążeń można wprowadzać obciążenia poziome (deklaracja Orientacja obciążenia – poziome).
- dodano opcję przemnażania zadanych wcześniej obciążeń przez mnożnik o dowolnej wartości (opcja Dane-Obciążenia-Przemnóż obciążenia).
- umożliwiono zadawanie wartości obciążeń rozłożonych i sił skupionych za pomocą Modułu Obciążeń Normowych (będącego częścią programu Kalkulator Obciążeń Normowych).
- notka obliczeniowa: rozszerzono opcje wydruku i eksportu notki do edytora tekstu – wprowadzono przycisk ‘Opcje zaawansowane’ umożliwiający zadeklarowanie rozmiarów rysunków oraz sposobu ich prezentacji (widok 2D lub 3D).
- wprowadzono różne usprawnienia, m.in. podano wartości procentowego wykorzystania obliczanych warunków normowych podawanych w bloku wyników. 

 •   WIĄZAR JĘTKOWY v.5.2  +  WIĄZAR PŁATWIOWO-KLESZCZOWY v.5.2 
- dodano możliwość definiowania murłaty opartej na podporach (z prześwitem pomiędzy nimi).
- przy zadawaniu kąta nachylenia połaci dachowej dodano okno zamiany procentów na stopnie.
- dodano opcje Kopiuj do schowka i Zapisz na dysk dla rysunków na planszach: ‘Obciążenie’ i ‘Wykresy sił wewnętrznych’.
- wprowadzono opcję automatycznego uwzględniania ciężaru własnego wiązara.
- redefiniowano opcję eksportu rysunku geometrii wiązara do pliku DXF (w oknie Geometria kliknąć prawy przycisk myszki -> opcja Zapisz na dysk-Zapisz jak typ: plik DXF).
- rozszerzono opcje wydruku i eksportu do edytora tekstu notki obliczeniowej – wprowadzono przycisk Opcje zaawansowane umożliwiający zadeklarowanie rozmiarów rysunków oraz umożliwiono wydruk dodatkowych wykresów obwiedni sił wewnętrznych.
- wprowadzono różne usprawnienia, m.in. dodano wartości procentowego wykorzystania obliczanych warunków normowych podawanych w bloku wyników. 


KONSTRUKCJE STALOWE

 •   KALKULATOR ELEMENTÓW STALOWYCH v.4.1
- rozszerzono opcje wydruku i eksportu do edytora tekstu notki obliczeniowej.
- wprowadzono różne nowe usprawnienia np. rozbudowano opcje opisywania elementów i zarządzania nimi (opcja Menadżer elementów), dodano przycisk Kopiuj właściwości w oknie Charakterystyka nowej stali, dodano opcje dot. zakresu wyświetlanych wyników (opcja Widok), podano procentowe wykorzystanie obliczanych warunków normowych podawanych w oknie wyników. 

 •   BELKA STALOWA v.3.0
- wprowadzono dualny sposób prezentacji belki (geometrii, obciążeń i wyników) – jako widok płaski (2D) lub izometryczny (3D).
- umożliwiono zadawanie dowolnych obciążeń działających w kierunku poziomym (obc.rozłożonych, sił i momentów skupionych); przy włączonej opcji Dane-Założenia obliczeniowe-Obciążenia-Uwzględnij dwukierunkowe zginanie w oknach deklaracji obciążeń można wprowadzać obciążenia poziome (deklaracja Orientacja obciążenia – poziome).
- dodano opcję przemnażania zadanych wcześniej obciążeń przez mnożnik o dowolnej wartości (opcja Dane-Obciążenia-Przemnóż obciążenia).
- umożliwiono zadawanie wartości obciążeń rozłożonych i sił skupionych za pomocą Modułu Obciążeń Normowych (będącego częścią Kalkulatora Obciążeń Normowych).
- rozszerzono opcje wydruku i eksportu do edytora tekstu notki obliczeniowej – wprowadzono przycisk Opcje zaawansowane umożliwiający zadeklarowanie rozmiarów rysunków oraz sposobu ich prezentacji (widok 2D lub 3D).
- wprowadzono różne usprawnienia, m.in. dodano przycisk Kopiuj właściwości w oknie Charakterystyka nowej stali, dodano wartości procentowego wykorzystania obliczanych warunków normowych podawanych w bloku wyników. 


KONSTRUKCJE MUROWE

 •   KALKULATOR ELEMENTÓW MUROWYCH v.1.1
- dodano moduł umożliwiający zbieranie obciążeń pionowych z wyższych kondygnacji – dotyczy zadawania obciążeń pionowych w opcjach obliczeniowych  ‘Ściana obciążona pionowo – model ciągły’ i ‘Ściana obciążona pionowo – model przegubowy’ oraz obciążeń pionowych stałych w opcji ‘Ściana piwnic-sprawdzenie wg zał.A’.
- umożliwiono równoczesne zadawanie parcia i ssania wiatru w obliczeniach jednego elementu – dotyczy zadawania obciążenia poziomego w opcjach obliczeniowych  ‘Ściana obciążona pionowo – model ciągły’ i ‘Ściana obciążona pionowo – model przegubowy’.
- wprowadzono różne usprawnienia, m.in. umożliwiono definiowanie (edycję) otworów w ścianie za pomocą myszki, dodano przycisk Kopiuj właściwości w oknie Nowy element murowy, rozbudowano opcje opisywania elementów i zarządzania nimi (opcja Menadżer elementów), podano wartości procentowego wykorzystania obliczanych warunków normowych podawanych w bloku wyników.


GEOTECHNIKA

 •   FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE FB1 v.4.0
- umożliwiono obliczanie wielu elementów (fundamentów) w jednym pliku (zadaniu).
- wprowadzono mechanizmy zarządzania elementami (opcja Menadżer elementów).
- wprowadzono liczne dodatkowe opcje rysunkowe – m.in. możliwość zadawania osi konstrukcyjnych, kot wysokościowych, opisu charakterystycznych poziomów, chudego betonu, itp.
- dodano opcję podpowiedzi wartości dopuszczalnych naprężeń krawędziowych (okno Dopuszczalne obciążenia wg ‘‘Zarys geotechniki’’ Z.Wiłun).
- dodano opcję podpowiedzi współczynników tarcia gruntu pod podstawą fundamentu (okno Współczynniki tarcia wg normy PN -83/B-03010 p.2.3.2).
- program współpracuje z nowym modułem Fundamenty Bezpośrednie FB1-Rysunki DXF v.4.0. 


EKSPERT

 •   BELKA JEZDNA WCIĄGNIKA v.1.2
- umożliwiono deklarację współpracy (sprzężenie) dwóch wciągników w stałej odległości od siebie (opcja Obciążenia-Dodaj wciągnik-Definiuj wciągnik 2-Charakterystyka pracy-Wciągnik pracuje zawsze z wciągnikiem 1).
- zmodyfikowano nieco sposób deklarowania zmian schematu statycznego (opcja Schemat statyczny - okienka dodawania podpór, przęseł, przegubów) oraz sposób deklarowania obciążeń.
- umożliwiono deklarowanie podpór tylko poziomych w schemacie statycznym belki (opcja Schemat statyczny-Dodaj podporę-Podpora przegubowa-Podpora tylko pozioma).
- dodano opcję przemnażania zadanych wcześniej obciążeń (oprócz ciężaru własnego belki i sił oddziaływania wciągników) przez mnożnik o dowolnej wartości (opcja Dane-Obciążenia-Przemnóż obciążenia).
- umożliwiono zadawanie wartości obciążeń rozłożonych i sił skupionych za pomocą Modułu Obciążeń Normowych (będącego częścią programu Kalkulatora Obciążeń Normowych).
- uszczegółowiono (na mniej konserwatywne) wzory na wycinkowe momenty bezwładności Iw dla złożonych przekrojów belki.
- rozszerzono opcje wydruku i eksportu do edytora tekstu notki obliczeniowej – wprowadzono przycisk Opcje zaawansowane umożliwiający zadeklarowanie rozmiarów rysunków.
- wprowadzono różne usprawnienia, m.in. w oknach definiowania zmian schematu statycznego oraz deklaracji obciążeń stałych wprowadzono dualny sposób prezentacji belki – jako widok płaski (2D) lub izometryczny (3D),  dodano przycisk Kopiuj właściwości w oknie Charakterystyka nowej stali, podano wartości procentowego wykorzystania obliczanych warunków normowych podawanych w oknie wyników.


Specbud

Zmiany w programach Pakietu SPECBUD v.8.1

Główne zmiany w programach Pakietu SPECBUD wersja 8.1 w stosunku do wersji poprzedniej 8.0 zostały opisane poniżej.

Nowe wersje programów:
 

·       KALKULATOR OBCIĄŻEŃ NORMOWYCH v.1.3

- wprowadzono zmianę do normy wiatrowej PN-B-02011:1977/Az1:lipiec 2009,

- dla obciążeń użytkownika wprowadzono nową funkcję - Kalkulator wyrażeń arytmetycznych,

- wprowadzono ułatwienia funkcjonalne w pracy z Modułem Definicji Obciążeń,

 

·       KALKULATOR ELEMENTÓW DREWNIANYCH v.3.1: 

- wprowadzono zmianę do normy wiatrowej PN-B-02011:1977/Az1:lipiec 2009,

- dodano możliwość indywidualnej definicji podparć połaci dachowych dla opcji Krokiew koszowa/narożna,

 

·       WIĄZAR JĘTKOWY v.5.1

- wprowadzono zmianę do normy wiatrowej PN-B-02011:1977/Az1:lipiec 2009,

- umożliwiono indywidualną deklarację ugięć granicznych dla poszczególnych elementów wiązara,

- dodano ikonę 'Opcje widoku' w lewym panelu bocznym dla opcji Wyniki i Wykresy,

- dodano ikonę 'Tabela wyników statycznych' w lewym panelu bocznym dla opcji Wyniki,

 

·       WIĄZAR PŁATWIOWO-KLESZCZOWY v.5.1

- wprowadzono zmianę do normy wiatrowej PN-B-02011:1977/Az1:lipiec 2009,

- umożliwiono indywidualną deklarację ugięć granicznych dla poszczególnych elementów wiązara,

- dodano ikonę 'Opcje widoku' w lewym panelu bocznym dla opcji Wyniki i Wykresy,

 

Wszystkie programy:
 

- usunięto i skorygowano zauważone niesprawności w działaniu programów,

- uzupełniono i zaktualizowano pomoce (helpy) do programów.


Specbud

Zmiany w programach Pakietu SPECBUD v.8.0

Główne zmiany i rozszerzenia w programach Pakietu SPECBUD wersja 8.0 w stosunku do wersji poprzedniej 11.2006+ zostały opisane poniżej.

 
A) Nowe programy:
 
·      RAMA v.1.1
Program służy do analizy statycznej płaskich układów prętowych. Proste definiowanie geometrii ustroju i obciążeń. Wbudowane są biblioteki profili stalowych, drewnianych i dowolnych przekrojów. Można korzystać z generatora typowych ustrojów prętowych, a także wprowadzić rysunek (geometrię) ustroju z pliku autocada. Obliczenia wykonywane są dla wielu schematów obciążeń, z pełną kombinatoryką. Wyniki prezentowane są dla poszczególnych przypadków obciążeń, kombinacji i obwiedni w postaci wykresów i tablic sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń. Po planowanym sprzęgnięciu tego programu z modułami wymiarującymi konstrukcje stalowe, drewniane i żelbetowe powstanie system obliczeniowy do kompleksowego projektowania ustrojów prętowych.
 
·      KALKULATOR ELEMENTÓW MUROWYCH v.1.0
Program przeznaczony do obliczeń konstrukcji murowych wg nowej normy murowej PN-B-03002:2007. Sprawdza nośność dla podstawowych zagadnień projektowych: ścian obciążonych pionowo (model przegubowy i ciągły),  ścian obciążonych głównie poziomo i ścian obciążonych siłą skupioną, a także dla ścian piwnic i słupów. Umożliwia definiowanie parametrów własnych elementów murowych.
 
 
B) Nowe wersje istniejących programów:
 
ZMIANY OGÓLNE WE WSZYSTKICH PROGRAMACH Pakietu SPECBUD v.8.0
- uporządkowano i ujednolicono układ (kolejność) i nazewnictwo opcji i podopcji;
- dostosowano kolorystykę, ikony i przyciski do zmienionej kolorystyki wersji 8.0;
- wprowadzono funkcję Podglądu Wydruku (opcja Plik / Podgląd wydruku);
- wprowadzono możliwość autoupgrade’u (plik ewd.exe, opcja Aktualizacja);
- wprowadzono różne udogodnienia związane z zapisem notki obliczeniowej, w tym jej przesłania do dokumentu edytora OpenOffice;
- dostosowano do wymogów systemu Vista oraz systemów 64-bitowych (m.in. nowy format helpów);

 
STATYKA
·       KALKULATOR OBCIĄŻEŃ NORMOWYCH v.1.2: 
- wprowadzono normę obciążenia gruntem PN-88/B-02014;
- wprowadzono nowy załącznik Z1-12 normy wiatrowej;
- dodano okienko z wartościami współczynnika obciążenia gamma_f;
- dodano okienko z wartościami współczynnika długotrwałej części obciążenia;
- dodano możliwość wydruku/wstawiania do edytora obciążeń klimatycznych z okna Modułu Obciążeń Normowych;
- w oknie definicji obciążeń użytkownika umożliwiono pobieranie obciążeń zdefiniowanych w innych plikach;
- wprowadzono dodatkowy przełącznik do szybkiego wyboru charakteru wykresu C/pk/po;
- umożliwiono wywołanie modułu definicji obciążeń w tabeli zestawienia obciążeń przez naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Ins;
- wprowadzono w oknie konfiguracyjnym możliwość definicji ustawienia pierwszego wywołanego załącznika z normy obciążeń stałych;
- dodano szereg funkcji ułatwiających pracę z programem.
 
 
KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
·       KALKULATOR ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH v.2.0
- umożliwiono obliczanie kilku elementów w jednym pliku (zadaniu);
- wprowadzono mechanizmy zarządzania elementami;
- wprowadzono możliwość stosowanie strzemion 6-ciętych (w opcji Belka-Ścinanie);
 
·       BELKA ŻELBETOWA ciągła v.2.2 
- wprowadzono możliwość deklaracji podpór-utwierdzeń na końcach belki;
- wprowadzono możliwość stosowania strzemion 6-ciętych;
- umożliwiono deklarowanie obciążeń rozłożonych trapezowych (Założenia-Inne);
- wprowadzono możliwość deklarowania poziomu (koty) wierzchniej lub dolnej powierzchni belki oraz oznaczania osi podpór belki (opcja Szkic zbrojenia, ikona Koty wysokościowe i osie konstrukcyjne);
 
·       SCHODY PŁYTOWE v.1.2 
- wprowadzono możliwość ułożenia obliczanego ustroju w odbiciu lustrzanym (opcja Geometria schodów / odbicie lustrzane);
- zweryfikowano kształtowanie wkładek zbrojeniowych;
 
 
KONSTRUKCJE DREWNIANE
Zmiany we wszystkich programach drewnianych
- wprowadzono zmiany Az2 i Az3 do normy drewnianej PN-B-03150:2000 (m.in. przyjmowanie klas drewna litego i klejonego wg nowych norm materiałowych PN-EN);
- usunięto algorytmy wymiarujące wg starej normy drewnianej PN-81/B-03150.
 
·       KALKULATOR ELEMENTÓW DREWNIANYCH v.2.0
- umożliwiono obliczanie kilku elementów w jednym pliku;
- wprowadzono mechanizmy zarządzania elementami;
- w opcji obliczeń Płatew dodano możliwość obliczania płatwi ze wspornikiem;
- dodano podopcję obliczeń Wymiarowanie przekroju-Ugięcie;
- dodano opcję obliczeń Słup (ściskany i zginany);
- obliczenia nośności łączników trzpieniowych wprowadzono do panelu głównych opcji, zmieniono nieco ich układ;
 
·       BELKA DREWNIANA v.2.0
- wprowadzono możliwość deklarowania wielu schematów (przypadków) obciążeń oraz tworzenie kombinacji (automatyczne lub ręczne) i obwiedni – pełna kombinatoryka;
- wprowadzono generator schematów i kombinacji, który automatycznie tworzy kolejne schematy obciążeń zmiennych rozłożonych odpowiadające obciążeniom poszczególnych przęseł belki oraz kombinacje z udziałem tych schematów;
- uporządkowano układ deklaracji w opcji Założenia;
 
·       WIĄZAR JĘTKOWY v.5.0
- znacznie rozszerzono możliwości kształtowania ustroju Wiązara Jętkowego - możliwe jest tworzenie ustroju jętkowego o różnych pochyleniach połaci i różnych poziomach oparcia na murłatach, z dodatkowym elementem poziomym (grzęda);
- umożliwiono wprowadzenie dodatkowych podparć jętki i kalenicy;
- wprowadzono możliwość definiowania rodzaju podpory (nieprzesuwna/przesuwna) dla murłat, podparć jętki i kalenicy (domyślnie podpora niepodatna pionowo (zawsze) oraz nieprzesuwna poziomo);
- umożliwiono dodatkowe obciążenie jętki;
 
·       WIĄZAR PŁATWIOWO-KLESZCZOWY v.5.0
- umożliwiono wprowadzenie dodatkowo płatwi kalenicowej (obok płatwi pośrednich lub zamiast nich) oraz belki stropowej (stropu ułożonego na płatwiach);
- dodano możliwość wykonania obliczeń kleszczy;
- obliczanie płatwi wg metody dokładniej;
 
 
KONSTRUKCJE STALOWE
·       KALKULATOR ELEMENTÓW STALOWYCH v.4.0
- umożliwiono obliczanie kilku elementów w jednym pliku (zadaniu);
- wprowadzono mechanizmy zarządzania elementami;
- całkowicie zmieniono wygląd interfejsu, nawiązując do postaci interfejsu w innych programach-kalkulatorach i rozwiązań w programie Rama;
- wprowadzono możliwość deklarowania wielu kombinacji obciążeń dla obliczanego elementu;
- dodano bazy wielu nowych profili stalowych, w tym wg nowych norm wyrobów hutniczych PN-EN;
 
·       BELKA STALOWA v.2.0 
- wprowadzono możliwość deklarowania wielu schematów (przypadków) obciążeń oraz tworzenie kombinacji (automatyczne lub ręczne) i obwiedni – pełna kombinatoryka;
- wprowadzono generator schematów i kombinacji, który automatycznie tworzy kolejne schematy obciążeń zmiennych rozłożonych odpowiadające obciążeniom poszczególnych przęseł belki oraz kombinacje z udziałem tych schematów;
- umożliwiono definiowanie rozstawu stężeń bocznych na długości belki;
- dodano bazy wielu nowych profili stalowych, w tym wg nowych norm wyrobów hutniczych PN-EN;
 
 
GEOTECHNIKA
·       FB1 - FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE v.3.2: 
- umożliwiono zmianę dopuszczalnej szczeliny pod fundamentem w stosunku do wymagań normy gruntowej przez wprowadzenie możliwości zadeklarowania granicznej wartości C/C’ w zakresie od 0 do 1,0); opcja ‘Założenia-Ogólne’, przycisk ‘Założenia dodatkowe’, zakładka ‘Dopuszczalna szczelina’;
- wprowadzono opcjonalnie deklarację, aby program przyjmował zbrojenie fundamentu nie mniejsze niż minimalne zbrojenie podłużne jak dla elementów zginanych wg wzorów (23a) i (23b) normy żelbetowej PN-B-03264:2002; deklaracja ta jest umieszczona w opcji ‘Założenia’ zakładka ‘Zbrojenie’; (opcja ta została wprowadzona na życzenie niektórych użytkowników; trzeba jednak zauważyć, że przestrzeganie tego warunku prowadzi do znacznego przekroju zbrojenia, szczególnie dla wysokich fundamentów);
- dodano możliwość definiowania słupa kołowego w opcji ‘Wymiary fundamentu – wymiary słupa’ oraz zbrojenia / śrub fundamentowych dla takiego słupa w oknie 'Dodatkowe zbrojenie użytkownika - Połączenie ze słupem' (deklaracja ta nie ma wpływu na obliczenia, ale może się przydać, szczególnie gdy korzysta się z propozycji zbrojenia);
- umożliwiono prezentację rysunku zbrojenia dodatkowego zadeklarowanego przez projektanta bez pokazywania prętów obliczonego przez program zbrojenia poprzecznego;
- umożliwiono przekazywanie wartości reakcji podporowych obliczonych w programie RAMA do programu FB1 (w RAMIE nad tablicą ‘Ekstremalne reakcje podporowe’ trzeba rozwinąć menu podręczne i wskazać polecenie ‘wstaw reakcje do FB1’). Przypominamy, że jest też możliwość przenoszenia poszczególnych wierszy oraz całej tablicy obciążeń programu FB1 do/z arkusza kalkulacyjnego, np. Excela (prawy przycisk myszki na Tablicy kombinacji obliczeniowych wywołuje odpowiednie menu);
 

Specbud
Copyright © 2008 - 2017 NomaSolutions.pl