SPECBUD - Oprogramowanie dla budownictwa
Zelbet
kliknij by zobaczyć Kalkulator Elementów Żelbetowych v.3.0       Nowa_wersja
kliknij by zobaczyć Belka Żelbetowa v.4.0       Nowa_wersja
kliknij by zobaczyć Belka Żelbetowa - Rysunek DXF v.4.0       Nowa_wersja
kliknij by zobaczyć Słup Żelbetowy v.1.0       Nowy_program
kliknij by zobaczyć Słup Żelbetowy - Rysunek DXF v.1.0       Nowy_program
kliknij by zobaczyć Schody Płytowe v.3.0       Nowa_wersja
kliknij by zobaczyć Schody Płytowe - Rysunek DXF v.3.0       Nowa_wersja
kliknij by zobaczyć Płyta Jednokierunkowo Zbrojona v.4.7       Nowa_wersja
kliknij by zobaczyć Płyta Krzyżowo Zbrojona v.4.7       Nowa_wersja
kliknij by zobaczyć Strop Akermana v.4.9       Nowa_wersja

Kalkulator Elementów Żelbetowych v.3.0       Nowa_wersja

Kalkulator Elementów Żelbetowych
Program ten służy do wymiarowania (analiz wytrzymałościowych) przekrojów (stref) elementów żelbetowych: belek, płyt, słupów i krótkich wsporników słupów zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002.

            

Charakterystyka programu:

Opcje obliczeniowe

Program stanowi kalkulator obliczeń wytrzymałościowych dla przekrojów żelbetowych zgodnie z normą PN-B-03264:2002. Dla elementów o podanej charakterystyce materiałowo-konstrukcyjnej i zadanych obciążeniach (siłach przekrojowych) program wyznacza zbrojenie z warunków stanów granicznych nośności przy zachowaniu normowych warunków konstrukcyjnych, a następnie sprawdza stany graniczne użytkowalności. Analiza różnych przypadków wymiarowania pozwala na wariantowanie obliczeń co sprzyja optymalizacji rozwiązań projektowych.
Możliwy jest wybór jednej z ośmiu opcji obliczeniowych:
 • Belka - zginanie,
 • Belka - ścinanie na odcinku przypodporowym,
 • Płyta,
 • Słup - ściskanie ze zginaniem,
 • Rozciąganie ze zginaniem,
 • Wykres interakcji M-N,
 • Docisk,
 • Krótki wspornik słupa.

Parametry geometryczne i materiałowe:
 • obliczenia belek prowadzone są dla typowych przekrojów żelbetowych: prostokątnego, teowego i kątowego, zaś słupów - dla przekrojów prostokątnego i okrągłego; krótkie wsporniki słupa mogą mieć kształt prostokątny lub trapezowy;
 • możliwy jest wybór klas betonu od B15 do B60, przy czym program umożliwia stosowanie oznaczenia klasy betonu literą B (np. B25) lub literą C (np. C20/25);
 • wbudowana jest lista normowych gatunków stali zbrojeniowych z możliwością wpisania na nią dodatkowych stali zbrojeniowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach wytrzymałościowych;
 • w niektórych opcjach jest możliwość automatycznego i ręcznego doboru (rozkładu) zbrojenia w obliczanym przekroju.

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń (sił wewnętrznych);
 • w opcjach ‘Słup-ściskanie ze zginaniem’ i ‘Wykres interakcji M-N’ można wprowadzić w tabeli wiele zestawów obciążeń.

Wyniki obliczeń:

 • zwymiarowany rysunek obliczanego przekroju poprzecznego lub obliczanej strefy elementu z rozmieszczeniem prętów zbrojenia spełniającym normowe warunki konstrukcyjne;
 • blok wyników tekstowych zawierający warunki SGN i/lub SGU, poprzedzone wynikami pośrednimi (jak np. potrzebna i przyjęta powierzchnia zbrojenia, stopień zbrojenia, dodatkowe informacje i warunki normowe);
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń, co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji;
 • funkcja ‘Podgląd toku obliczeń’ umożliwia zapoznanie się ze szczegółami obliczeń. 

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej, której zakres Projektant może ustalić wg uznania;
 • możliwość bezpośredniego wydruku z programu i zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość wykonania - w jednym zadaniu projektowym (pliku) - obliczeń dla wielu elementów żelbetowych i różnych opcji obliczeniowych; opcja 'Menadżera elementów' usprawnia zarządzanie nimi;
 • przejrzysta budowa okna programu, z podziałem na część dotyczącą deklaracji danych do obliczeń, pole zawierające rysunek przekroju lub modelu obliczeniowego z obciążeniami oraz blok podstawowych wyników;
 • liczne podpowiedzi dotyczące wprowadzanych danych;
 • automatyczne wyznaczanie wartości parametrów i własności, jak np. efektywna szerokość półki przekroju teowego, nominalna grubość otulenia prętów, współczynniki długości wyboczeniowej słupów wg procedury normowej;
 • dostępne są różne zaawansowane założenia obliczeniowo-konstrukcyjne i opcje wymiarowania;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • możliwość korzystania z osobnego modułu Kalkulator Prętów Zbrojeniowych;


Przykładowe zrzuty z programu:

Kalkulator Elementów Żelbetowych - opcja 'Belka-zginanie'Kalkulator Elementów Żelbetowych - opcja 'Belka-ścinanie'

Kalkulator Elementów Żelbetowych - opcja 'Słup-ściskanie ze zginaniem'Kalkulator Elementów Żelbetowych - opcja 'Wykres interakcji M-N'

Kalkulator Elementów Żelbetowych - opcja 'Docisk'Kalkulator Elementów Żelbetowych - opcja 'Krótki wspornik słupa'


Do pobrania:

Pobierz wersję demo programu Kalkulator Elementów Żelbetowych »

Zobacz film o programie Kalkulator Elementów Żelbetowych »

Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu Kalkulator Elementów Żelbetowych »


Specbud

Belka Żelbetowa v.4.0       Nowa_wersja

Belka Żelbetowa
Program przeznaczony jest do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych belek żelbetowych jedno i wieloprzęsłowych zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002.

            

Charakterystyka programu:

Geometria

 • obliczenia prowadzone są dla typowych przekrojów belek żelbetowych: prostokątnego, teowego i kątowego; belki mogą być monolityczne lub prefabrykowane;
 • szybkie definiowanie schematu geometrycznego belki, podając rozpiętości przęseł w świetle. szerokości podpór i warunki podparcia (podpory pośrednie, bezpośrednie, zamocowanie, wspornik).

Parametry materiałowe:

 • możliwy jest wybór klas betonu od B15 do B60, przy czym program umożliwia stosowanie oznaczenia klasy betonu literą B (np. B25) lub literą C (np. C20/25);
 • wbudowana jest lista normowych gatunków stali zbrojeniowych z możliwością wpisania na nią dodatkowych stali zbrojeniowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach wytrzymałościowych;
 • możliwość deklarowania różnych gatunków stali na poszczególne rodzaje zbrojenia belki: głównego (pręty górne i dolne), na ścinanie (strzemiona dwucięte/czterocięte/sześciocięte i pręty odgięte), montażowego i przypowierzchniowego;
 • wiele opcji kształtowania/doboru zbrojenia spełniającego warunki normowe;
 • możliwość automatycznego lub ręcznego doboru zbrojenia w przekroju belki oraz rozstawu strzemion na długości belki.

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń (rozłożonych równomiernie/trapezowo oraz sił skupionych) w formie tabel;
 • możliwość importu/eksportu zestawienia obciążeń z/do zewnętrznego pliku;
 • możliwość współpracy z programem Kalkulator Obciążeń Normowych (w przypadku jego posiadania), co sprzyja automatyzacji wprowadzania ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, oddziaływań klimatycznych - wiatr i śnieg, a także obciążeń zdefiniowanych przez Użytkownika;
 • automatyczny generator przypadków obciążeń (stałych i zmiennych rozłożonych) i odpowiadających im kombinacji;
 • możliwość ręcznego i automatycznego (zgodnie z regułami normy PN-82/B-02000) ustalania kombinacji dla zadanych przez Użytkownika przypadków obciążeń.

Wyniki obliczeń:

 • blok wyników tekstowych, osobno dla przekrojów przęsłowych i podporowych, zawierający warunki SGN (zginanie i ścinanie) i SGU (rysy i ugięcia), poprzedzone wynikami pośrednimi (m.in. miarodajne siły przekrojowe, potrzebna i przyjęta powierzchnia zbrojenia, stopień zbrojenia, dodatkowe informacje i warunki normowe);
 • wykresy momentów zginających, sił poprzecznych i ugięć belki, na tle których prezentowane są wykresy nośności belki na zginanie MRd i na ścinanie VRd;
 • zwymiarowane szkice widoku i przekrojów poprzecznych belki z rozmieszczeniem i oznaczeniem poszczególnych wkładek, a także ‘wyrzuconych’ prętów zbrojeniowych;
 • wykaz stali zbrojeniowej, z możliwością dalszej jego ‘obróbki’ przy wykorzystaniu posiadanego osobnego programu Edytor Wykazów Zbrojenia, który umożliwia eksport wykazu do edytora tekstu, do arkusza kalkulacyjnego oraz do programów CAD (także do pliku DXF);
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji;
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej, której zakres Projektant może ustalić wg uznania;
 • możliwość bezpośredniego wydruku z programu i zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość wykonania - w jednym zadaniu projektowym (pliku) - obliczeń dla wielu belek żelbetowych;
 • liczne podpowiedzi dotyczące wprowadzanych danych oraz automatyczne wyznaczanie wartości parametrów i własności, jak np. nominalna grubość otulenia prętów, kontrola normowych warunków dotyczących stosunków wymiarów belek, stosowanie zbrojenia przypowierzchniowego;
 • dostępne są różne zaawansowane założenia obliczeniowo-konstrukcyjne;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • możliwość korzystania z osobnego modułu Kalkulator Prętów Zbrojeniowych;
 • współpraca programu z osobnym modułem Belka Żelbetowa-Rysunek DXF umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego belki poprzez bezpośredni wydruk skalowalnego rysunku z programu lub eksport tego rysunku do pliku DXF lub bezpośrednio do programu CAD; rysunek ten można wzbogacić o dodatkowe opisy i elementy graficzne (osie konstrukcyjne, koty wysokościowe, itd.) definiowanie przez Użytkownika, a także wykaz zbrojenia i tablicę materiałową oraz tabelkę rysunkową.


Przykładowe zrzuty z programu:

Belka Żelbetowa - geometria belkiBelka Żelbetowa - obciążenia

Belka Żelbetowa - wykresy sił wewnętrznych i ugięćBelka Żelbetowa - szkic zbrojenia i tablica wykazu zbrojenia

 


Do pobrania:

Pobierz wersję demo programu Belka Żelbetowa + Rysunek DXF »

Zobacz film o programie Belka Żelbetowa + Rysunek DXF »

 Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu Belka Żelbetowa » 


Specbud

Belka Żelbetowa - Rysunek DXF v.4.0       Nowa_wersja

Belka Żelbetowa - Rysunki DXF
Program ten jest osobnym modułem współ-pracującym z programem Belka Żelbetowa. Umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego belki żelbetowej wraz z wykazem zbrojenia, tablicą materiałową i tabelką rysunkową.

           

Rysunek belki jest generowany automatycznie na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wykonanych programem Belka Żelbetowa. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia treści rysunku o dodatkowe elementy - opisy i elementy graficzne (osie konstrukcyjne, koty wysokościowe, itd.).

Rysunek wykonawczy belki można uzyskać na dwa sposoby:
 • wydruk skalowalnego rysunku bezpośrednio z programu, do czego nie jest potrzebne oprogramowanie typu CAD; opcja ta jest też bardzo przydatna do szybkiego wydruku rysunku w celu sprawdzenia jego poprawności czy dokonanych zmian;
 • przekazanie (eksport) rysunku do pliku DXF lub bezpośrednio do programu typu CAD (np. AutoCAD, IntelliCAD, ZwCAD, itp.); możliwa jest wtedy dalsza edycja rysunku w programie CAD w celu otrzymania kompleksowej, spójnej graficznie dokumentacji rysunkowej całego projektu.
Rysunek wykonawczy belki zawiera m.in.:
 • widok i przekroje poprzeczne belki,
 • zbrojenie pokazane na widoku i przekrojach, 
 • opisane i zwymiarowane wkładki zbrojeniowe 'wyrzucone' poza obrys belki,
 • wykaz zbrojenia,
 • tablicę materiałową,
 • tabelkę rysunkową,
 • dodatkowe opisy i elementy graficzne rysunku, które można wprowadzić przed wydrukiem rysunku (osie konstrukcyjne, koty wysokościowe i nazwa elementu).

Moduł Belka Żelbetowa-Rysunek DXF pozwala na zmianę numeracji prętów i przekrojów na rysunku. Jeśli poda się liczbę belek, których dotyczy wykonywany rysunek, to zliczy dla nich zbrojenie w wykazie zbrojenia. Można również stworzyć własną tabelkę rysunkową określając pola jakie mają się w niej znaleźć; program wstawi automatycznie taką tabelkę na rysunek podczas jego eksportu czy wydruku.

Uwaga: Moduł współpracuje tylko z nową wersją programu Belka Żelbetowa v.4.0.

 

Przykładowe zrzuty z programu:

Belka Żelbetowa-Rysunek DXF - okno podglądu wydrukuBelka Żelbetowa-Rysunek DXF - widok rysunku w CAD
 

Do pobrania:

Pobierz wersję demo programu Belka Żelbetowa + Rysunek DXF »

Zobacz film o programie Belka Żelbetowa + Rysunek DXF »

Pobierz przykładowy rysunek (plik DXF) z programu Belka Żelbetowa + Rysunek DXF »


Specbud

Słup Żelbetowy v.1.0       Nowy_program

Słup Żelbetowy
Program przeznaczony jest do obliczeń wytrzymałościowych słupów żelbetowych obciążonych mimośrodowo w płaszczyźnie symetrii przekroju, zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002.

            

Charakterystyka programu:

Geometria

 • w programie przewidziano do wyboru cztery warianty układu konstrukcyjnego słupa jednokondygnacyjnego:
  • słup pośredniej kondygnacji ustroju szkieletowego,
  • słup-wspornik najwyższej kondygnacji ustroju,
  • słup-wspornik utwierdzony w stopie fundamentowej,
  • słup pierwszej kondygnacji ustroju, utwierdzony w fundamencie.
 • obliczenia prowadzone są dla słupów o przekroju prostokątnym i okrągłym;
 • słupy mogą być monolityczne lub prefabrykowane;
 • wbudowana jest procedura normowa umożliwiająca określenie współczynników długości wyboczeniowych w obu głównych płaszczyznach przekroju, dla elementów słupowych w różnych rodzajach ustrojów konstrukcyjnych

Parametry materiałowe:

 • możliwy jest wybór klas betonu od B15 do B60, przy czym program umożliwia stosowanie oznaczenia klasy betonu literą B (np. B25) lub literą C (np. C20/25);
 • wbudowana jest lista normowych gatunków stali zbrojeniowych z możliwością wpisania na nią dodatkowych stali zbrojeniowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach wytrzymałościowych;
 • możliwość deklarowania różnych gatunków stali na poszczególne rodzaje zbrojenia słupa: podłużnego (w układzie symetrycznym i niesymetrycznym), poprzecznego (strzemiona / uzwojenie) i montażowego;
 • możliwość automatycznego lub ręcznego doboru zbrojenia podłużnego w przekroju słupa oraz rozstawu strzemion / skoku uzwojenia na jego długości.

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń w postaci zestawów (kombinacji) sił wewnętrznych N i M działających w płaszczyźnie symetrii przekroju;
 • możliwość wykonania obliczeń słupa dla wielu zestawów sił.

Wyniki obliczeń:

 • blok wyników tekstowych zawierający warunki SGN (nośność odczytana z wykresu interakcji M-N) i SGU (rysy prostopadłe), poprzedzone wynikami pośrednimi, jak np. potrzebna i przyjęta powierzchnia zbrojenia, stopień zbrojenia, wymagany konstrukcyjny rozstaw strzemion;
 • dostępny jest ‘Wykres interakcji M-N’, który prezentuje położenie punktów odpowiadających obciążeniom słupa (zestawom sił wewnętrznych) w obszarze krzywej nośności słupa;
 • zwymiarowane szkice widoku i przekrojów poprzecznych słupa z rozmieszczeniem i oznaczeniem poszczególnych wkładek oraz ‘wyrzuconych’ prętów zbrojeniowych;
 • wykaz stali zbrojeniowej; z możliwością dalszej jego ‘obróbki’ przy wykorzystaniu osobnego programu Edytor Wykazów Zbrojenia, który umożliwia eksport wykazu do edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz programów CAD (także do pliku DXF);
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń, co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji;
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej, której zakres Projektant może ustalić wg uznania;
 • możliwość bezpośredniego wydruku z programu i zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość wykonania - w jednym zadaniu projektowym (pliku) - obliczeń dla wielu słupów żelbetowych; opcja 'Menadżera elementów' usprawnia zarządzanie nimi;
 • liczne podpowiedzi dotyczące wprowadzanych danych oraz automatyczne wyznaczanie wartości parametrów i własności, jak np. nominalna grubość otulenia prętów;
 • dostępne są różne zaawansowane założenia obliczeniowo-konstrukcyjne;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • możliwość korzystania z osobnego modułu Kalkulator Prętów Zbrojeniowych;
 • współpraca programu z osobnym modułem Słup Żelbetowy-Rysunek DXF umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego słupa (jako bezpośredni wydruk skalowalnego rysunku z programu lub eksport tego rysunku do pliku DXF lub bezpośrednio do programu CAD) wzbogaconego o dodatkowe zbrojenie Użytkownika, dodatkowe opisy i elementy graficzne (osie konstrukcyjne, koty wysokościowe, poziomy, odnośniki, itd.) definiowanie przez Użytkownika oraz wykaz zbrojenia, tablicę materiałową i tabelkę rysunkową.


Przykładowe zrzuty z programu:

Słup Żelbetowy - geometriaSłup Żelbetowy - obciążenia

Słup Żelbetowy - wyniki obliczeń wytrzymałościowychSłup Żelbetowy - wykres interakcji M-N

Do pobrania:


Pobierz wersję demo programu Słup Żelbetowy + Rysunek DXF »

Zobacz film o programie Słup Żelbetowy + Rysunek DXF »

 Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu Słup Żelbetowy »

Specbud

Słup Żelbetowy - Rysunek DXF v.1.0       Nowy_program

Słup Żelbetowy - Rysunek DXF
Program ten jest osobnym modułem współpracującym z programem Słup Żelbetowy. Umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego słupa wraz z wykazem zbrojenia, tablicą materiałową i tabelką rysunkową.

           

Rysunek słupa jest generowany automatycznie na podstawie obliczeń wytrzymałościowych wykonanych programem Słup Żelbetowy. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia treści rysunku o dodatkowe elementy, które nie podlegają obliczeniom - dodatkowe zbrojenie Użytkownika oraz różne opisy i elementy graficzne (koty, osie, opisy poziomów, itp.).

Rysunek wykonawczy słupa można uzyskać na dwa sposoby:
 • wydruk skalowalnego rysunku bezpośrednio z programu (nie jest więc potrzebne oprogramowanie typu CAD, aby wydrukować duży rysunek wykonawczy); opcja ta jest też bardzo przydatna do szybkiego wydruku rysunku w celu sprawdzenia jego poprawności czy dokonanych zmian;
 • przekazanie (eksport) rysunku do pliku DXF lub bezpośrednio do programu typu CAD (np. AutoCAD, IntelliCAD, ZwCAD, itp.); możliwa jest wtedy dalsza edycja rysunku w programie CAD w celu otrzymania kompleksowej, spójnej graficznie dokumentacji rysunkowej całego projektu.
Rysunek wykonawczy słupa zawiera m.in.:
 • widok i przekroje poprzeczne słupa,
 • zbrojenie pokazane na widoku i na przekrojach, 
 • opisane i zwymiarowane wkładki zbrojeniowe 'wyrzucone' poza obrys słupa,
 • wykaz zbrojenia,
 • tablicę materiałową,
 • tabelkę rysunkową,
 • dodatkowe opisy i elementy graficzne rysunku, które można wprowadzić przed wydrukiem rysunku (osie konstrukcyjne, koty wysokościowe, opisy poziomów, opisy przekrojów i nazwa elementu, a także dodatkowe zbrojenie zdefiniowane przez Użytkownika).

Moduł Słup Żelbetowy-Rysunek DXF pozwala na zmianę numeracji prętów i przekrojów na rysunku. Jeśli poda się liczbę słupów, których dotyczy wykonywany rysunek, to zliczy dla nich zbrojenie w wykazie zbrojenia.  Można również stworzyć własną tabelkę rysunkową określając pola jakie mają się w niej znaleźć; program wstawi automatycznie taką tabelkę na rysunek podczas jego eksportu czy wydruku.

Uwaga: Moduł współpracuje tylko z nową wersją programu Słup Żelbetowy v.1.0.


Przykładowe zrzuty z programu:


Do pobrania:


Pobierz wersję demo programu Słup Żelbetowy + Rysunek DXF »

Zobacz film o programie Słup Żelbetowy + Rysunek DXF »

Pobierz przykładowy rysunek (plik DXF) z programu Słup Żelbetowy + Rysunek DXF »

Specbud

Schody Płytowe v.3.0       Nowa_wersja

Schody Płytowe
Program służy do kompleksowego projektowania żelbetowych schodów płytowych zgodnie z normą  PN-B-03264:2002.

            

Charakterystyka programu:

Geometria

 • program umożliwia definicją schodów bez lub z jednym/dwoma spocznikami; spoczniki mogą być wspornikowe;
 • szybkie definiowanie schematu geometrycznego schodów; można m.in. zadawać różne grubości i długości/szerokości płyty biegu i spoczników oraz warunki ich podparcia (niepodparte lub podparte - na ścianie, na belce, na fundamencie), a także wymiary i podparcie belek spocznikowych;
 • przy określaniu geometrii schodów na bieżąco sprawdzana jest poprawność ukształtowania biegów zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi.

Parametry materiałowe:

 • możliwy jest wybór klas betonu od B15 do B60, przy czym program umożliwia stosowanie oznaczenia klasy betonu literą B (np. B25) lub literą C (np. C20/25);
 • wbudowana jest lista normowych gatunków stali zbrojeniowych z możliwością wpisania na nią dodatkowych stali zbrojeniowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach wytrzymałościowych;
 • możliwość deklarowania różnych gatunków stali na poszczególne rodzaje zbrojenia zbrojenia płyt (biegu i spoczników) i belek spocznikowych;
 • możliwość automatycznego lub ręcznego doboru zbrojenia w przekroju belki spocznikowej oraz rozstawu strzemion na jej długości.

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń stałych - półautomatycznie (podając grubości i ciężary warstw wykończenia biegów i spoczników) lub indywidualnie (tworząc tabelaryczne zestawienie obciążeń na płytę biegu i płyty spoczników);
 • możliwość współpracy z programem Kalkulator Obciążeń Normowych (w przypadku jego posiadania), co sprzyja automatyzacji wprowadzania ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, a także obciążeń zdefiniowanych przez Użytkownika;
 • automatyczny generator kombinacji z obciążeń wprowadzonych przez Użytkownika.

Wyniki obliczeń:

 • blok wyników tekstowych, osobno dla przekrojów przęsłowych i podporowych płyty biegu/spoczników oraz belek spocznikowych, zawierający warunki SGN (zginanie i ścinanie) i SGU (rysy i ugięcia), poprzedzone wynikami pośrednimi (m.in. miarodajne siły przekrojowe, potrzebna i przyjęta powierzchnia zbrojenia, stopień zbrojenia, dodatkowe informacje i warunki normowe);
 • wykresy momentów zginających, sił poprzecznych i ugięć schodów / belek spocznikowych;
 • zwymiarowane szkice przekroju podłużnego schodów (płyty biegu i spoczników), przekroju podłużnego i poprzecznego belek spocznikowych, z rozmieszczeniem i oznaczeniem poszczególnych wkładek, oraz  ‘wyrzuconych’ prętów zbrojeniowych;
 • wykaz stali zbrojeniowej z możliwością dalszej jego ‘obróbki’ przy wykorzystaniu programu Edytor Wykazów Zbrojenia (w przypadku jego posiadania), który umożliwia eksport wykazu do edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz programów CAD (także do pliku DXF);
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji;
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.
Notka obliczeniowa:
 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej, której zakres Projektant może ustalić wg uznania;
 • możliwość bezpośredniego wydruku z programu i zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • możliwość wykonania - w jednym zadaniu projektowym (pliku) - obliczeń dla wielu słupów żelbetowych; opcja 'Menadżera elementów' usprawnia zarządzanie nimi;
 • liczne podpowiedzi dotyczące wprowadzanych danych oraz automatyczne wyznaczanie wartości parametrów i własności, jak np. sprawdzenie poprawności ukształtowania biegów zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi, nominalna grubość otulenia prętów;
 • dostępne są różne zaawansowane założenia obliczeniowo-konstrukcyjne (m.in. dwa sposoby zbrojenia załamania górnego płyty);
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • możliwość korzystania z osobnego modułu Kalkulator Prętów Zbrojeniowych;
 • współpraca programu z modułem Schody Płytowe-Rysunek DXF (w przypadku jego posiadania) umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego schodów (jako bezpośredni wydruk skalowalnego rysunku z programu lub eksport tego rysunku do pliku DXF lub bezpośrednio do programu CAD) wzbogaconego o dodatkowe zbrojenie Użytkownika, różne opisy i elementy graficzne (osie, koty wysokościowe, poziomy, odnośniki, itd.) definiowanie przez Użytkownika oraz wykaz zbrojenia, tablicę materiałową i tabelkę rysunkową.


Przykładowe zrzuty z programu:

Schody Płytowe - geometriaSchody Płytowe - obciążenia

Schody Płytowe - wykresy sił wewnętrznych i ugięćSchody Płytowe - szkic zbrojenia i tablica wykazu zbrojenia


Specbud

Schody Płytowe - Rysunek DXF v.3.0       Nowa_wersja

Schody Płytowe - Rysunki DXF
Program ten jest osobnym modułem współpracującym z programem Schody Płytowe. Umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego schodów (i belek spocznikowych) wraz z wykazem zbrojenia, tablicą materiałową i tabelką rysunkową.

            

Rysunek schodów (oraz osobny rysunek belek spocznikowych) jest generowany automatycznie na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wykonanych programem Schody Płytowe. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia treści rysunku o dodatkowe elementy, które nie podlegają obliczeniom - może dodać zbrojenie Użytkownika oraz dodatkowe opisy i elementy graficzne (koty, osie, opisy poziomów, itp.).

Rysunek wykonawczy schodów (i belek spocznikowych) można uzyskać na dwa sposoby:
 • wydruk skalowalnego rysunku bezpośrednio z programu (nie jest potrzebne oprogramowanie typu CAD, aby wydrukować duży rysunek wykonawczy); opcja ta jest też bardzo przydatna do szybkiego wydruku rysunku w celu sprawdzenia jego poprawności czy dokonanych zmian;
 • przekazanie (eksport) rysunku do pliku DXF lub bezpośrednio do programu typu CAD (np. AutoCAD, IntelliCAD, ZwCAD, itp.); możliwa jest wtedy dalsza edycja rysunku w programie CAD w celu otrzymania kompleksowej, spójnej graficznie dokumentacji rysunkowej całego projektu.
Rysunek wykonawczy schodów zawiera m.in.:
 • przekrój podłużny schodów (płyty biegu i spoczników) oraz przekrój podłużny i poprzeczny belek spocznikowych,
 • zbrojenie płyty schodów pokazane na przekroju podłużnym oraz zbrojenie belek spocznikowych pokazane na widoku i przekrojach poprzecznych,
 • opisane i zwymiarowane wkładki zbrojeniowe 'wyrzucone' poza obrys schodów / belek spocznikowych,
 • wykaz zbrojenia,
 • tablicę materiałową,
 • tabelkę rysunkową,
 • dodatkowe opisy i elementy graficzne rysunku, które można wprowadzić przed wydrukiem rysunku (osie konstrukcyjne, koty wysokościowe, opisy poziomów, opisy przekrojów, oznaczenie okładzin wraz z ich wymiarami i nazwa elementu, a także dodatkowe zbrojenie zdefiniowane przez Użytkownika).

Moduł Schody Płytowe-Rysunek DXF pozwala na zmianę numeracji prętów i przekrojów na rysunku. Jeśli poda się liczbę biegów schodowych, których dotyczy wykonywany rysunek, to zliczy dla nich zbrojenie w wykazie zbrojenia.  Można również stworzyć własną tabelkę rysunkową określając pola jakie mają się w niej znaleźć; program wstawi automatycznie taką tabelkę na rysunek podczas jego eksportu czy wydruku

Uwaga: Moduł współpracuje tylko z nową wersją programu Schody Płytowe v.3.0.


Przykładowe zrzuty z programu:

Schody Płytowe-Rysunek DXF - okno podglądu wydrukuSchody Płytowe-Rysunek DXF - widok rysunku w CAD

 
Do pobrania:

Pobierz wersję demo programu Schody Płytowe + Rysunek DXF »

Zobacz film o programie Schody Płytowe + Rysunek DXF »

Zobacz pzykładowy rysunek (plik DXF) z programu Schody Płytowe + Rysunek DXF »


Specbud

Płyta Jednokierunkowo Zbrojona v.4.7       Nowa_wersja

Płyta Jednokierunkowo Zbrojona
Program ten służy do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych jednoprzęsłowych płyt jednokierunkowo zbrojonych zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002.

            

Charakterystyka programu:

Geometria

 • obliczenia płyt swobodnie podpartych, częściowo utwierdzonych i wspornikowych;
 • szybkie definiowanie schematu geometrycznego płyty, podając rozpiętość płyty, szerokości podpór i warunki podparcia (podpory pośrednie, bezpośrednie, wspornik).

Parametry materiałowe:

 • możliwy jest wybór klas betonu od B15 do B60, przy czym program umożliwia stosowanie oznaczenia klasy betonu literą B (np. B25) lub literą C (np. C20/25);
 • wbudowana jest lista normowych gatunków stali zbrojeniowych z możliwością wpisania na nią dodatkowych stali zbrojeniowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach wytrzymałościowych;
 • możliwość automatycznego lub ręcznego doboru zbrojenia płyty;
 • wbudowane okno ułatwiające ustalenie nominalnej grubości otulenia prętów zbrojenia.

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń (powierzchniowych oraz liniowych) w formie zestawień tabelarycznych;
 • możliwość importu/eksportu zestawienia obciążeń z/do zewnętrznego pliku;
 • możliwość współpracy z programem Kalkulator Obciążeń Normowych (w przypadku jego posiadania), co sprzyja automatyzacji wprowadzania ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, a także obciążeń zdefiniowanych przez Użytkownika;

Wyniki obliczeń:

 • blok tekstowych wyników obliczeń statycznych oraz obliczeń wytrzymałościowych, osobno dla przekrojów podporowych i przęsłowych, zawierający warunki SGN (zginanie i ścinanie) i SGU (rysy i ugięcia), poprzedzone wynikami pośrednimi (m.in. potrzebna i przyjęta powierzchnia zbrojenia, stopień zbrojenia, dodatkowe informacje i warunki normowe);
 • zwymiarowane szkice przekroju płyty, z rozmieszczeniem i oznaczeniem poszczególnych wkładek, oraz  ‘wyrzuconych’ prętów zbrojeniowych;
 • wykaz stali zbrojeniowej; możliwa jest dalsza jego ‘obróbka’ przy wykorzystaniu programu Edytor Wykazów Zbrojenia (w przypadku jego posiadania), w tym eksport wykazu do edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz programów CAD (także do pliku DXF);
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń, co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji;
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej, której zakres Projektant może ustalić wg uznania;
 • możliwość bezpośredniego wydruku z programu i zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • dwa tryby obliczeń: projektowanie i sprawdzanie;
 • dostępne są różne założenia obliczeniowo-konstrukcyjne;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • możliwość korzystania z osobnego modułu Kalkulator Prętów Zbrojeniowych;


Przykładowe zrzuty z programu:

Płyta Jednokierunkowo ZbrojonaPłyta Jednokierunkowo ZbrojonaDo pobrania:

Pobierz wersję demo programów Stropy (Płyta Jednokierunkowo Zbrojona + Płyta Krzyżowo Zbrojona + Strop Akermana) »

Zobacz film o programie Płyta Jednokierunkowo Zbrojona »

Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu Płyta Jednokierunkowo Zbrojona »


Specbud

Płyta Krzyżowo Zbrojona v.4.7       Nowa_wersja

Płyta Krzyżowo Zbrojona
Program do projektowania jednopolowych prostokątnych płyt krzyżowo zbrojonych zgodnie z normą PN-B-03264:2002.

            

Charakterystyka programu:

Geometria

 • obliczenia dla jednego z sześciu podstawowych schematów podparcia płyty na całym obwodzie (krawędzie płyty mogą być swobodnie podparte albo utwierdzone);
 • szybkie definiowanie schematu geometrycznego płyty podając jej rozpiętości oraz warunki podparcia.

Parametry materiałowe:

 • możliwy jest wybór klas betonu od B15 do B60, przy czym program umożliwia stosowanie oznaczenia klasy betonu literą B (np. B25) lub literą C (np. C20/25);
 • wbudowana jest lista normowych gatunków stali zbrojeniowych z możliwością wpisania na nią dodatkowych stali zbrojeniowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach wytrzymałościowych;
 • możliwość automatycznego lub ręcznego doboru zbrojenia płyty;
 • wbudowane okno ułatwiające ustalenie nominalnej grubości otulenia prętów zbrojenia.

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń rozłożonych równomiernie w formie zestawienia tabelarycznego;
 • możliwość importu/eksportu zestawienia obciążeń z/do zewnętrznego pliku;
 • możliwość współpracy z programem Kalkulator Obciążeń Normowych (w przypadku jego posiadania), co sprzyja automatyzacji wprowadzania ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, a także obciążeń zdefiniowanych przez Użytkownika.

Wyniki obliczeń:

 • blok tekstowych wyników obliczeń statycznych oraz obliczeń wytrzymałościowych, osobno dla przekrojów podporowych i przęsłowych, zawierający warunki SGN (zginanie i ścinanie) i SGU (rysy i ugięcia), poprzedzone wynikami pośrednimi (m.in. potrzebna i przyjęta powierzchnia zbrojenia, stopień zbrojenia, dodatkowe informacje i warunki normowe);
 • zwymiarowane szkice widoków płyty, z rozmieszczeniem i oznaczeniem poszczególnych wkładek, oraz ‘wyrzuconych’ prętów zbrojeniowych;
 • wykaz stali zbrojeniowej; możliwa jest dalsza jego ‘obróbka’ przy wykorzystaniu programu Edytor Wykazów Zbrojenia (w przypadku jego posiadania), w tym eksport wykazu do edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz programów CAD (także do pliku DXF);
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń, co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji;
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej, której zakres Projektant może ustalić wg uznania;
 • możliwość bezpośredniego wydruku z programu i zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • dwa tryby obliczeń: projektowanie i sprawdzanie;
 • dostępne są różne założenia obliczeniowo-konstrukcyjne;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • możliwość korzystania z osobnego modułu Kalkulator Prętów Zbrojeniowych.


Przykładowe zrzuty z programu:

Płyta Krzyżowo ZbrojonaPłyta Krzyżowo Zbrojona

Płyta Krzyżowo Zbrojona


Do pobrania:

Pobierz wersję demo programów Stropy (Płyta Jednokierunkowo Zbrojona + Płyta Krzyżowo Zbrojona + Strop Akermana) »

Zobacz film o programie Płyta Krzyżowo Zbrojona »

Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu Płyta Krzyżowo Zbrojona »


Specbud

Strop Akermana v.4.9       Nowa_wersja

Strop Akermana
Program ten służy do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych jednoprzęsłowych stropów Akermana zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:20002.

            

Charakterystyka programu:

Geometria

 • obliczenia stropów swobodnie podpartych, częściowo utwierdzonych (jedno i dwustronnie);
 • szybkie definiowanie schematu geometrycznego.

Parametry materiałowe:

 • stropy z pustaków Akermana o wysokościach 15, 18, 20, 22 cm oraz z pustaków z cegłą nad nimi;
 • możliwy jest wybór klas betonu od B15 do B60, przy czym program umożliwia stosowanie oznaczenia klasy betonu literą B (np. B25) lub literą C (np. C20/25);
 • wbudowana jest lista normowych gatunków stali zbrojeniowych z możliwością wpisania na nią dodatkowych stali zbrojeniowych Użytkownika na podstawie własnych informacji o ich właściwościach wytrzymałościowych;
 • możliwość automatycznego lub ręcznego doboru zbrojenia stropu;
 • wbudowane okno ułatwiające ustalenie nominalnej grubości otulenia prętów zbrojenia.

Obciążenia:

 • sprawne zadawanie obciążeń powierzchniowych i liniowych w formie zestawień tabelarycznych;
 • możliwość importu/eksportu zestawienia obciążeń z/do zewnętrznego pliku;
 • możliwość współpracy z programem Kalkulator Obciążeń Normowych (w przypadku jego posiadania), co sprzyja automatyzacji wprowadzania ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, a także obciążeń zdefiniowanych przez Użytkownika.

Wyniki obliczeń:

 • blok tekstowych wyników obliczeń statycznych oraz obliczeń wytrzymałościowych, osobno dla przekrojów podporowych i przęsłowych, zawierający warunki SGN (zginanie i ścinanie) i SGU (rysy i ugięcia), poprzedzone wynikami pośrednimi (m.in. potrzebna i przyjęta powierzchnia zbrojenia, stopień zbrojenia, dodatkowe informacje i warunki normowe);
 • zwymiarowane szkice przekroju płyty, z rozmieszczeniem i oznaczeniem poszczególnych wkładek, oraz  ‘wyrzuconych’ prętów zbrojeniowych;
 • wykaz stali zbrojeniowej; możliwa jest dalsza jego ‘obróbka’ przy wykorzystaniu programu Edytor Wykazów Zbrojenia (w przypadku jego posiadania), w tym eksport wykazu do edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz programów CAD (także do pliku DXF);
 • zmiana danych skutkuje dynamiczną zmianą rysunków i wyników obliczeń, co sprzyja optymalizacji projektowanej konstrukcji;
 • funkcja ‘Podglądu toku obliczeń’ umożliwia wgląd do szczegółowego zapisu przebiegu obliczeń.

Notka obliczeniowa:

 • zwięzła i czytelna forma notki obliczeniowej, której zakres Projektant może ustalić wg uznania;
 • możliwość bezpośredniego wydruku z programu i zapisania notki do edytora tekstu lub pliku RTF.

Dodatkowe cechy programu:

 • dwa tryby obliczeń: projektowanie i sprawdzanie;
 • dostępne są różne założenia obliczeniowo-konstrukcyjne;
 • obszerny plik pomocy (tzw. help) zawiera objaśnienia merytoryczne i funkcjonalne;
 • możliwość korzystania z osobnego modułu Kalkulator Prętów Zbrojeniowych.


Przykładowe zrzut z programu:

 Strop AkermanaStrop Akermana

 
Do pobrania:

Pobierz wersję demo programów Stropy (Płyta Jednokierunkowo Zbrojona + Płyta Krzyżowo Zbrojona + Strop Akermana) »

Zobacz film o programie Strop Akermana »

Zobacz przykładowy wydruk notki obliczeniowej z programu Strop Akermana »


Specbud
Copyright © 2008 - 2017 NomaSolutions.pl